خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم - اثر: شیخ طارق عبدالغنی دعوب

شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 1655
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 85,965,211