خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره عبس - حفص از عاصم - اثر: شیخ توفیق الصایغ

شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره عبس - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 310
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 129,875,429