خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان - صفحه 2

مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

تعداد 4894
کد : 126721
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/14 15:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126473
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/25 22:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126471
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/25 13:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126347
امتیاز : 10
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1401/11/16 21:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126340
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/16 18:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126285
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/13 07:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126272
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/11 22:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126226
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/08 23:07
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126209
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/08 14:02
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126190
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/07 11:11
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126116
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/01 10:28
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126093
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/29 12:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126061
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/27 10:28
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126060
امتیاز : 4
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/27 07:57
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 126059
امتیاز : 4
شماره نسخه : 15
نام : ننتتتتتتتتتتتتتتت
تاریخ : 1401/10/27 07:57
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 126058
امتیاز : 4
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/27 07:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 126057
امتیاز : 4
شماره نسخه : 15
نام : عبداللله
تاریخ : 1401/10/27 07:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 126054
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/27 00:40
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126053
امتیاز : 7
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/27 00:40
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126015
امتیاز : 7
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/23 17:10
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125964
امتیاز : 7
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/20 08:12
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125906
امتیاز : 7
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/17 11:40
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125863
امتیاز : 7
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/15 11:49
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125809
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/10 21:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125808
امتیاز : 9
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/10 21:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 103,576,085