خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : پی سی دانلود

سایت : پی سی دانلود
   تعداد 314
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیویژگی های ماه رمضان قسمت اول            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیویژگی های ماه رمضان قسمت دوم            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیزیر بنای معاشرت و حیا قسمت اول            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیزیر بنای معاشرت و حیا قسمت دوم            تعداد استفاده : 5
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیموانع و آسیب های حیا            تعداد استفاده : 7
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیاقسام حیا            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیعوامل سوءظن            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیبد گمانه و بد بینی به مردم            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیعدم آزار و مزاحمت برای مردم            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیاهل بیت            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیفرهنگ گفتگو            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیاقسام گفتگو            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیشماتت و سرزنش            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیامام حسن مجتبی            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیاخلاق اجتماعی            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیمروت و جوان مردی            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیپیرامون شخصیت مولایی            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیشیوه های تربیت امام علی (ع)            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیامام علی (ع)            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیاخلاص امام علی (ع)            تعداد استفاده : 3
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیخانواده قسمت اول            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیخانواده قسمت دوم            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیخانواده قسمت سوم            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیخوداری ها و اجتناب ها در زندگی            تعداد استفاده : 6
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیبرخورد والدین با فرزندان            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیوداع با ماه مبارک رمضان            تعداد استفاده : 2
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 110918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 01 - 96.01.18 - وجوب ازدواج در دوران کنونی، ضرورت تحصیل مقدمه واجب            تعداد استفاده : 581
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 02 - 96.01.25 - سن شناسنامه ای و عقلی به عنوان مانع ازدواج            تعداد استفاده : 617
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 03 - 96.02.01 - تحصیلات دانشگاهی و سربازی پسران به عنوان مانع ازدواج            تعداد استفاده : 589
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 04 - 96.02.08 - مشکلات اقتصادی به عنوان مانع ازدواج            تعداد استفاده : 604
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 05 - 96.02.15 - مشکلات خانوادگی به عنوان مانع ازدواج            تعداد استفاده : 582
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 06 - 96.02.22 - ترس ها، توهمات وسخت گیری های نابجا در ازدواج            تعداد استفاده : 543
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 07 - 96.02.29 - مشکلات و روابط عاطفی قبل از ازدواج            تعداد استفاده : 508
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 08 - 96.03.05 - تعیین، تفاوت و ضریب اهمیت معیارهای انتخاب همسر            تعداد استفاده : 589
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 09 - 96.03.12 - برنامه ریزی، مطالعه و احرازشرایط لازم برای ازدواج            تعداد استفاده : 547
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 10 - 96.03.19 - شرایط لازم برای ازدواج            تعداد استفاده : 533
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 11 - 96.03.26 - شرایط احراز انواع بلوغ ها            تعداد استفاده : 592
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 12 - 96.04.02 - بلوغ فرهنگی            تعداد استفاده : 582
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 13 - 96.04.09 - تعیین، تفاوت، اهمیت معیارهای انتخاب همسر            تعداد استفاده : 562
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 14 - 96.04.16 - مفهوم کفویت، هدف ازدواج            تعداد استفاده : 528
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 15 - 96.04.23 - چگونگی تشخیص وجود معیارها در طرف مقابل            تعداد استفاده : 545
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 16 - 96.04.30 - چگونگی تشخیص وجود معیارها در طرف مقابل (۱)            تعداد استفاده : 564
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 17 - 96.05.06 - چگونگی تشخیص وجود معیارها در طرف مقابل (۲)            تعداد استفاده : 550
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 18 - 96.05.13 - اهمیت و جایگاه زیبایی چهره در انتخاب همسر            تعداد استفاده : 593
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 19 - 96.05.20 - ملاک و معیار انتخاب همسر            تعداد استفاده : 557
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 20 - 96.05.27 - تطابق فرهنگی خانواده ها و ازدواج دانشجویی            تعداد استفاده : 555
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 21 - 96.06.03 - جایگاه قلب و عمل در انتخاب، دلدادگی وعاشقی            تعداد استفاده : 569
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 22 - 96.06.10 - آداب خواستگاری            تعداد استفاده : 543
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 23 - 96.06.17 - آداب خواستگاری            تعداد استفاده : 559
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 24 - 96.06.24 - آداب خواستگاری            تعداد استفاده : 591
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 25 - 96.06.31 - چگونگی شروع گفتگو درخواستگاری            تعداد استفاده : 588
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 26 - 96.07.07 - سوالات جلسه خواستگاری            تعداد استفاده : 402
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 27 - 96.07.14 - ضرورت تحقیق در ازدواج            تعداد استفاده : 436
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 28 - 96.07.21 - جایگاه قضا، قدر و سرنوشت در ازدواج            تعداد استفاده : 416
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 29 - 96.07.28 - استخاره، پاکی دوران تجرد و توکل در ازدواج            تعداد استفاده : 415
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 30 - 96.08.05 - نقش مشورت در تصمیم گیری ازدواج            تعداد استفاده : 394
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 31 - 96.08.12 - مهریه            تعداد استفاده : 422
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 32 - 96.08.26 - مهریه            تعداد استفاده : 328
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 33 - 96.09.03 - مهریه            تعداد استفاده : 414
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 34 - 96.09.10 - اختلاف نظر در تصمیم گیری ازدواج            تعداد استفاده : 420
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 35 - 96.09.17 - نقش والدین در تصمیم گیری ازدواج            تعداد استفاده : 423
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 36 - 96.09.24 - حل اختلاف در تصمیم گیری ازدواج            تعداد استفاده : 396
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 37 - 96.10.01 - رسومات غلط ازدواج            تعداد استفاده : 406
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 38 - 96.10.08 - رسومات غلط ازدواج (پسران)            تعداد استفاده : 377
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 39 - 96.10.15 - رسومات غلط ازدواج (دختران)            تعداد استفاده : 397
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 40 - 96.10.22 - پرسش و پاسخ رسومات غلط ازدواج            تعداد استفاده : 367
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 41 - 96.10.29 - آینده نگری در ازدواج            تعداد استفاده : 393
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 42 - 96.11.06 - معیارهای انتخاب همسر            تعداد استفاده : 394
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 43 - 96.11.13 - معیارهای انتخاب همسر            تعداد استفاده : 395
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 44 - 96.11.20 - مدیریت جلسات خواستگاری            تعداد استفاده : 425
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 45 - 96.11.27 - رفع موانع ازدواج در سن طلایی (دختران)            تعداد استفاده : 423
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 46 - 96.12.04 - معیارهای انتخاب            تعداد استفاده : 397
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 48 - 96.12.18 - جمع بندی بحث ازدواج            تعداد استفاده : 407
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 جلسه 49 - 96.12.25 - جمع بندی بحث ازدواج            تعداد استفاده : 393
سخنرانی ها
موضوع : زندگی
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره 4 اصل طلایی  - 2.75 مگابایت            تعداد استفاده : 715
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره هفت شهر عشق  - 6.64 مگابایت            تعداد استفاده : 640
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات - 4.00 مگابایت            تعداد استفاده : 547
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات دنیا - 8.99 مگابایت            تعداد استفاده : 520
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات انگلیسی - 9.61 مگابایت            تعداد استفاده : 515
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره ادبیات جهان - 5.14 مگابایت            تعداد استفاده : 528
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عقل و عشق - 13.5 مگابایت            تعداد استفاده : 600
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره اخلاق اسلامی - 12.8 مگابایت            تعداد استفاده : 607
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره امر قدسی - 6.04 مگابایت            تعداد استفاده : 576
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره عاشورا  - 6.18 مگابایت            تعداد استفاده : 548
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره باغ دل - 7.06 مگابایت            تعداد استفاده : 561
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بهار در ادبیات غرب - 14.7 مگابایت            تعداد استفاده : 520
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بهار - 12.5 مگابایت            تعداد استفاده : 530
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بهره برداری از قرآن - 4.72 مگابایت            تعداد استفاده : 554
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بانوان - 6.38 مگابایت            تعداد استفاده : 529
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بعثت پیامبر - 6.31 مگابایت            تعداد استفاده : 487
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره بسم الله در کلام حافظ - 28.6 مگابایت            تعداد استفاده : 490
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره در غافله ی خوبان - 12.8 مگابایت            تعداد استفاده : 540
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره در جوهر نیکویی - 9.24 مگابایت            تعداد استفاده : 501
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره داستان آفرینش - 8.06 مگابایت            تعداد استفاده : 537
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره دیدار شرق و غرب  - 9.48 مگابایت            تعداد استفاده : 526
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره دین راه انسان شدن - 7.45 مگابایت            تعداد استفاده : 561
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره امام علی  - 9.46 مگابایت            تعداد استفاده : 526
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره انسان شدن توسط پیامبر - 3.88 مگابایت            تعداد استفاده : 491
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره انسان و عرفان  - 6.62 مگابایت            تعداد استفاده : 506
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
   سخنرانی دکتر الهی قمشه ای درباره انسان پاک - 5.28 مگابایت            تعداد استفاده : 724
سخنرانی ها
موضوع : فرهنگ
نوع فایل : صوت

مدت :
کد: 105448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,788,200