خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد سید سعید

استاد سید سعید

استاد سید سعید

   تعداد 433
یوسف وق میت طاهر            تعداد استفاده : 510
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف واخر الحشر والقصار سجلت فى السفیه 28-12-2005            تعداد استفاده : 444
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف و الحج والنازعات و الفجر والتکاثر            تعداد استفاده : 440
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف میت طاهر 2002            تعداد استفاده : 391
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف من العزاء بعزبة الامام المحمودیه 12-7-2006            تعداد استفاده : 399
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف قریة مضطفى 19-12-2010            تعداد استفاده : 362
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف سعود شرقیة            تعداد استفاده : 380
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف المنصورة 5-5-2012            تعداد استفاده : 375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف الدودانى 11-7-2006            تعداد استفاده : 362
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف 4 الجوابر            تعداد استفاده : 386
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف 29-11-2009            تعداد استفاده : 378
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف 2            تعداد استفاده : 367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف 1988            تعداد استفاده : 376
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف 1-34            تعداد استفاده : 373
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسف - الریاض            تعداد استفاده : 398
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یوسـف 1 الجوابر            تعداد استفاده : 393
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یس والمزمل            تعداد استفاده : 403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یس الفجر نبروه 28-3-2004            تعداد استفاده : 356
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یس 29-1-2008            تعداد استفاده : 362
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
یس 1            تعداد استفاده : 398
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
میتم والدة الطنطاوى            تعداد استفاده : 372
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
منیة النصر 9-1-2012            تعداد استفاده : 437
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مغرب قصاصین الازهار 25-6-2011            تعداد استفاده : 359
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مریم و الفجر و قصار السور            تعداد استفاده : 376
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
مریم 1-44            تعداد استفاده : 387
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لیلة عزاء بالریاض دقهلیة 29-9-2010 ج1            تعداد استفاده : 232
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لقمان والنازعات وقریش - بیلا10-2-2007            تعداد استفاده : 205
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لقمان والسجدة والبینة والتکاثر - الشیخ سید سعید            تعداد استفاده : 212
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لقمان میت سلسیل الحاج شحاته الجمل 30-7-2006            تعداد استفاده : 195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لقمان من ایران            تعداد استفاده : 200
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لقمان ج 2            تعداد استفاده : 199
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
لقمان 8-22            تعداد استفاده : 194
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
قصار السور            تعداد استفاده : 203
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
قریش روعه            تعداد استفاده : 455
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ق-کاملة استودیو            تعداد استفاده : 198
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ق والنازعات والقصار سجلت فى میت عزون فى 4-1-2006            تعداد استفاده : 214
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ق 1-18            تعداد استفاده : 221
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
فاطر 15-41            تعداد استفاده : 189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عصر قصاصین الازهار 25-6-2011            تعداد استفاده : 195
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عصر المحمودیة 31-12-2011            تعداد استفاده : 178
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عشاء مریم            تعداد استفاده : 195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عزاء والدة الشیخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى            تعداد استفاده : 195
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عزاء شقیقة الشیخ السید متولى ایة الدین روعة            تعداد استفاده : 190
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عزاء الشیخ سعید على جمعة ببنایوس شرقیة            تعداد استفاده : 183
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
عزاء الربع الأول            تعداد استفاده : 189
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
سورة التحریم            تعداد استفاده : 229
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ربع المغرب عزاء الدکتور عبدالسلام عبدالبارى فى قصاصین الازهار 2010            تعداد استفاده : 173
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ربع المغرب 31-12-2011            تعداد استفاده : 181
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ربع العصر من عزاء الدکور عبدالسلام عبدالبارئ بقصاصین الازهار            تعداد استفاده : 479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دکرنس عشاء            تعداد استفاده : 179
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام میت بدر خمیس            تعداد استفاده : 84
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام منیة النصر 9-1-2012            تعداد استفاده : 97
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام منیة النصر 2            تعداد استفاده : 91
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام قصاصین الازهار أولاد صقر - شرقیة            تعداد استفاده : 99
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام دکرنس 2011            تعداد استفاده : 93
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام الزقازیق یس والفجر وقریش والاخلاص            تعداد استفاده : 97
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام ابو رزق            تعداد استفاده : 94
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ختام رائع            تعداد استفاده : 105
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
اواخر ال عمران            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النساء و الأنعام            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النساء من عزاء بصان الحجر            تعداد استفاده : 96
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النساء 69-87            تعداد استفاده : 88
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النساء 69-100 رائعة            تعداد استفاده : 88
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النحل والرحمن            تعداد استفاده : 103
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النحل والإسراء جراح اجا 18-2-2005            تعداد استفاده : 89
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النحل النبا-القریش-الاخلاص ایران            تعداد استفاده : 99
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النجم والقمر والرحمن والمزمل            تعداد استفاده : 99
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النجم 56-62 والقمر 1-15            تعداد استفاده : 115
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النبأ والفاتحة ومن أوأئل سورة البقرة سجلت من عزاء ببلقاس            تعداد استفاده : 113
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
النازعات میت محمود            تعداد استفاده : 119
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المنصورة 5-5-2012            تعداد استفاده : 92
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المزمل1 إیران            تعداد استفاده : 135
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المزمل والقیامة 1            تعداد استفاده : 144
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المزمل والتین والعلق 1            تعداد استفاده : 128
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المائده وق والنصر المقدمه والتعلیق الشیخ نشات عبدالسمیع م مرجا -2-8-2006            تعداد استفاده : 107
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المائده المنزله 1994            تعداد استفاده : 60
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المائدة النازعات والقدر المنزلة 1994            تعداد استفاده : 62
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
المؤمنون ایران            تعداد استفاده : 101
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الکهف            تعداد استفاده : 59
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الکهف ومریم میت غمر 11- 10-2003            تعداد استفاده : 55
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الکهف ومریم صان الحجر            تعداد استفاده : 61
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القیامه وقصار السور من النسایمه مرکز المنزله دقهلیه 31-10-2004            تعداد استفاده : 57
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القیامة والفجر والضحى والإنشراح والتین والعلق کفر الصالحات            تعداد استفاده : 62
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القیامة والفجر والبلد والقدر والحمد وأول البقرة - النسایمة 2004            تعداد استفاده : 68
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القمر والرحمن والنازعات            تعداد استفاده : 66
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القمر والرحمن والنازعات میت طریف دقهلیة 2003            تعداد استفاده : 60
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص-1997            تعداد استفاده : 62
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص والقصار باکستان            تعداد استفاده : 65
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص کوبرى سته شرقیه 13-4-2004            تعداد استفاده : 61
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص رائعه سجلت فى اللطایفه 9-2-1997            تعداد استفاده : 55
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص بیلا 10-2-2007            تعداد استفاده : 57
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص الجوابر            تعداد استفاده : 55
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص 3            تعداد استفاده : 55
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص 1            تعداد استفاده : 56
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71013
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القصص 1-13            تعداد استفاده : 58
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
القدر من ایران            تعداد استفاده : 367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الفرقان صان الحجر            تعداد استفاده : 67
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71010
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الفرقان 21-45            تعداد استفاده : 57
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الفرقان الأقطم میت مرجا سلسیل 23-11-2004            تعداد استفاده : 65
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الفجر والضحى والإنشراح والتین والعلق کفر الصالحات            تعداد استفاده : 117
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,527,855