خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ صالح العلیمی

شیخ صالح العلیمی

شیخ صالح العلیمی

   تعداد 300
یونس-هود-30-5-2004-سندسیس-عصر322
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56827
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف257
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56826
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف - کفر الشیخ273
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56825
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس وآیة لهم الأرض المیتة أحییناها255
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56824
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس ربع العشاء عزاء مهندس أحمد بدوی257
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56823
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود ویوسف249
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56822
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود والقصار الجرایدة 2-6-2007249
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56821
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود من سندسیس248
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56820
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود - سندسیس - غربیة - فى 22- 6-2007251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56819
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم وطه250
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56818
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم وطه من نمرة البصل 7-2-2006265
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56817
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم صالح259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56816
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان-المعتمدیة266
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56815
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان 6-8-2005 سندسیس274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56814
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان 1263
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56813
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصارالسور-30-1-2007-سندسیس250
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56812
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ق والقصار من قریة الماریه مرکز بیلا269
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56811
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فاطر أول السورة256
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56810
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طــه - سندسیس 2265
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56809
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
صالح العلیمی 11 دقیقة روعة238
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56808
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ختام عزاء زیدان 24-2-89254
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56807
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ختام الواقعة والحدید273
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56806
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
خاتمة نفس عزاء الإسراء القصار 9-11-2000269
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56805
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
اول یوسف 1250
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56804
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
اول الاعراف262
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56803
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,652,800