خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : اذان

اذان
   تعداد 273
استاد سید متولی عبد العال اذان، بهمن 1370، رست.mp3            تعداد استفاده : 216
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، رست            تعداد استفاده : 77
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان در برنامه صبح بخیر ایران شبكه 1، 19 بهمن 1374، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 33
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان برنامه معجزه جاوید، راديو قرآن 1379.11.24، رست.mp3            تعداد استفاده : 20
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، رست.mp3            تعداد استفاده : 17
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 12
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 10
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، برجا کبیر لبنان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 10
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان 2-8-2008، رست.mp3            تعداد استفاده : 6
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان 23-4-2010، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 5
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان 2011، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 5
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، جمعه 13-5-2011، مسجد المغفره، الجیزه، حجاز و بیات            تعداد استفاده : 14
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، مسجد سیده نفیسه قاهره، جمعه 7-1-2011، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 8
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، بنی عامر 22-01-2013، حجاز            تعداد استفاده : 12
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، جامع الازهر، جمعه 14 ربیع الثانی 1435، 14 فوریه 2014، حجاز            تعداد استفاده : 9
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 8
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 10
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده

مدت :
کد: 113811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مرحوم رحیم موذن زادهاذان سوزناک مرحوم رحیم مؤذن زاده " اربعین حسینی"            تعداد استفاده : 9445
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : آپارات

مدت :
کد: 106586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری قورتانی دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 1507
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان

مدت :
کد: 105588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 8213
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان

مدت :
کد: 105587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالاذان الثانى            تعداد استفاده : 2021
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالاذان            تعداد استفاده : 1812
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالاذان الاول            تعداد استفاده : 1761
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالأذان 1            تعداد استفاده : 1890
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 3            تعداد استفاده : 1775
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 1            تعداد استفاده : 1672
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالاذان 1            تعداد استفاده : 5891
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاْذان 3            تعداد استفاده : 1746
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاْذان 1            تعداد استفاده : 1584
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 1573
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالآذان -مختلف- فی فجر رمضانی            تعداد استفاده : 1583
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأذان            تعداد استفاده : 1408
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاْذان 2            تعداد استفاده : 1436
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان            تعداد استفاده : 1428
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالاذان 2            تعداد استفاده : 1756
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالاذان 1            تعداد استفاده : 1592
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشاذان 1            تعداد استفاده : 13079
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 6006
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان 1            تعداد استفاده : 4366
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرالاذان            تعداد استفاده : 1360
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالاذان 1            تعداد استفاده : 1523
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان 2            تعداد استفاده : 1492
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان جمیل جدا            تعداد استفاده : 1205
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 1212
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالأذان 1            تعداد استفاده : 1176
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناأذان فجر            تعداد استفاده : 751
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالأذان 2            تعداد استفاده : 692
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالاذان جدید            تعداد استفاده : 645
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیاذان الطاروطی للإذاعه            تعداد استفاده : 672
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالاذان من ترکیا            تعداد استفاده : 790
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انوراذان            تعداد استفاده : 751
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاذان طنطاوى رائع            تعداد استفاده : 878
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 2            تعداد استفاده : 813
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 1_            تعداد استفاده : 719
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-اذان التلیفزیون المصرى            تعداد استفاده : 723
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلآذان باستودیو اذاعة القرءان الکریم المصریة            تعداد استفاده : 706
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 3_            تعداد استفاده : 703
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-الاذان 1959 من المسجد الاموى_            تعداد استفاده : 708
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-الآذان من الجامع الازهر عام 1955            تعداد استفاده : 660
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلاذان المسجد الاموى 1959            تعداد استفاده : 670
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیل-آذان فى صلاة الفجر            تعداد استفاده : 653
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان            تعداد استفاده : 778
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان وابتهال (2)            تعداد استفاده : 688
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966 (2)            تعداد استفاده : 680
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدآذان نادر جداً لعبد الباسط عبد الصمد وفی قمة الروعة            تعداد استفاده : 650
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان و ابتهال            تعداد استفاده : 596
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966            تعداد استفاده : 530
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان (2)            تعداد استفاده : 621
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالاذان 3            تعداد استفاده : 727
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالآذان آذان جمعه بالاسماعیلیه 16-3-1990            تعداد استفاده : 580
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالاذان یقلد محمد رفعت            تعداد استفاده : 536
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورآذان الفجر            تعداد استفاده : 549
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان            تعداد استفاده : 606
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصف کاملة مع اذان الجمعه            تعداد استفاده : 581
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالانبیاء والآذان من السید البدوى            تعداد استفاده : 523
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 497
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصاناذان            تعداد استفاده : 492
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالأذان إحتفال الإذاعه مسجد التلیفزیون 25-1-2012            تعداد استفاده : 495
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمدی بحیریالشیخان محمدی بحیری عبد الفتاح و محمود الطوخی فی أذان الجمعة من مسجد سید الشهداء - مدینة السویس-یوم 22-10-2010م            تعداد استفاده : 793
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمدی بحیریاذان مسجد الدعوة بدمیاط من صلاة الجمعة 10-8-2007            تعداد استفاده : 569
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر والأذان الجمعه ساحه الرضوان الاقصر 10 -2 -2012_2            تعداد استفاده : 2186
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالأذان            تعداد استفاده : 1818
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویأذان الجمعة 29-2-2008            تعداد استفاده : 1329
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الإسراء واذان العصر - 1986م - ( بغداد - العراق            تعداد استفاده : 859
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الحجرات والحاقة والآذان - 1962م - ( الشافعی - مصر            تعداد استفاده : 952
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمد یحیى الشرقاویافتتاح مسجد التوحید النور الاذان            تعداد استفاده : 501
اثر : محمد یحیى الشرقاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 3            تعداد استفاده : 741
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 1            تعداد استفاده : 621
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریأذان ثالث للشیخ الحصری            تعداد استفاده : 578
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 2            تعداد استفاده : 547
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالانبیاء والأذان            تعداد استفاده : 440
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالاذان 3            تعداد استفاده : 368
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالاذان 1            تعداد استفاده : 478
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملاذان قناة الرحمة للزامل            تعداد استفاده : 471
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان جمیل ثم اخر القمر والرحمن فجر---مسجد مولانا الامام الحسین            تعداد استفاده : 488
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالاذان 2            تعداد استفاده : 501
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان نسخه تانیه من مسجد مولانا            تعداد استفاده : 484
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 طه النعمانیالاذان ببهادة قلیوبیة            تعداد استفاده : 525
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد انور شحات محمد انورأول آذان جمعه اذاعى من مسجد نور الاسلام قریة میت سهیل منیا القمح شرقیة            تعداد استفاده : 656
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد انور شحات محمد انورالأذان و الإقامة            تعداد استفاده : 598
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,111,181,773