خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : مناجات شعبانیه

موضوع : مناجات شعبانیه
   تعداد 27
استاد عباس صالحیمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 2411
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:29
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:27:29
کد: 103835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عباس صالحیمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 1986
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:22:40
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:22:40
کد: 103834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیمناجات شعبانبه - میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1262
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:11
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:43:11
کد: 103801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیمناجات شعبانیه با نوای حاج میثم مطیعی (سال 1393)            تعداد استفاده : 814
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:38
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:54:38
کد: 103798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه یازدهم            تعداد استفاده : 604
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:44

مدت : 01:03:44
کد: 31515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه دهم            تعداد استفاده : 486
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:32

مدت : 01:01:32
کد: 31514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه نهم            تعداد استفاده : 443
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:27

مدت : 01:00:27
کد: 31513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه هشتم            تعداد استفاده : 478
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:59

مدت : 00:58:59
کد: 31512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه هفتم            تعداد استفاده : 453
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:36

مدت : 00:42:36
کد: 31511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه ششم            تعداد استفاده : 484
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:38

مدت : 00:42:38
کد: 31510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه پنجم            تعداد استفاده : 483
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:03

مدت : 00:59:03
کد: 31509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه چهارم            تعداد استفاده : 471
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:05

مدت : 00:58:05
کد: 31508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه سوم            تعداد استفاده : 502
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:34

مدت : 00:57:34
کد: 31507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه دوم            تعداد استفاده : 529
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:16

مدت : 00:52:16
کد: 31506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جوادی آملیشرح مناجات شعبانیه - جلسه اول            تعداد استفاده : 636
سخنرانی ها
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:42

مدت : 00:48:42
کد: 31505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله جاودانشب ششم مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 334
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 24:25
توضیحات : زمان: 24:25 هیات محبان العباس ع 10/3/94

مدت : 24:25
کد: 22058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله جاودانشب چهارم مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 340
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 21:32
توضیحات : زمان: 21:32 هیات محبان العباس ع 8/3/94

مدت : 21:32
کد: 22057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله جاودانشب سوم مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 331
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 16:19
توضیحات : زمان: 16:19 هیات محبان العباس ع 7/3/94

مدت : 16:19
کد: 22056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله جاودانشب دوم مناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 340
سخنرانی ها
اثر : آیت الله جاودان
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 11:11
توضیحات : زمان: 11:11 هیات محبان العباس ع 6/3/94

مدت : 11:11
کد: 22055
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 1128
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی منصوریمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 5842
ادعیه
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 15091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی منصوریمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 2606
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی منصوری
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مناجات شعبانیه جدید            تعداد استفاده : 781
ادعیه
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مناجات شعبانیه جدید            تعداد استفاده : 685
ادعیه
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مناجات شعبانیه جدید            تعداد استفاده : 707
ادعیه
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 مناجات شعبانیه جدید            تعداد استفاده : 635
ادعیه
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 14898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج میثم مطیعیمناجات شعبانیه            تعداد استفاده : 948
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 33:17
توضیحات : «مناجات شعبانیه» با صدای دلنشین «میثم مطیعی»؛ این مناجات یکی از نغزترین، معروف‌ترین و زیباترین ادعیه است که به روایت «ابن‌ خالویه‌»، آن را حضرت امیر علیه السلام و امامان دیگر در «ماه شعبان‌» می‌خواندند. در «مفاتیح ‌الجنان‌» نیز در اعمال مشترکه ماه شعبان، به عنوان «عمل هشتم‌» آمده است. «خداوندا، برمحمد و خاندان محمد درود فرست و آن دم که تو را خوانم، دعایم بشنو؛ و چون تو را ندا دهم ندایم بشنو؛ و آنگاه که با تو راز گویم، به من رخ بنمای که به سوی تو گریخته ام و در پیشگاهت ایستاده ام، نالان و زاران و بی برگ و نوا...»(33:17)

مدت : 33:17
کد: 6577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,801,403