خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : امام حسن علیه السلام

موضوع : امام حسن علیه السلام
   تعداد 607
کربلایی جواد مقدمجون عالم به فدای حسین داره اما این همه سینه زن            تعداد استفاده : 1063
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمبقیع تاریک و دلگیره            تعداد استفاده : 975
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمحسین میگه هر کی دلش غم داره            تعداد استفاده : 992
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیدل خواهرم خونه ای وای            تعداد استفاده : 992
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین            تعداد استفاده : 904
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریغم می ریزه از چشمای بارونی            تعداد استفاده : 975
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبرییا حسن یا حسن من زندگیمو بیمه کرده            تعداد استفاده : 934
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریای رفیق وصیتم پیشت بمونه            تعداد استفاده : 930
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیزهر هلاهل قسمت من شد            تعداد استفاده : 1064
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیالا دم تو مسیح دعا امام حسن            تعداد استفاده : 850
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیجنت نشانی از حرم توست یا حسن            تعداد استفاده : 806
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیاشک من خلاصه شد تو گریه برای کوچه            تعداد استفاده : 833
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیتو شمعی و بزم دلت انجمن            تعداد استفاده : 851
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیبارون اشکام داره می باره            تعداد استفاده : 685
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیبین تموم اهل بیت غریب ترینه به خدا            تعداد استفاده : 906
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدممیشه حتی وسط سینه زدن گریه کنیم            تعداد استفاده : 804
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمنوکری که در پناه حسنه            تعداد استفاده : 766
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیفدای جگر پرخون شده ات            تعداد استفاده : 815
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمییه وقتا از آه می سوزه سینه ام            تعداد استفاده : 799
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی نریمان پناهیجانم فدای تو حاتم گدای تو            تعداد استفاده : 636
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی نریمان پناهیبنویسید رو قبر من قتیل اشک و آه            تعداد استفاده : 665
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی نریمان پناهی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیصاحب عالم آقا            تعداد استفاده : 693
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیصاحب کرم حسن            تعداد استفاده : 647
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیمدینه جایی بین ابراست            تعداد استفاده : 786
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهگنبد ندارد نام و نشانی بر روی مرقد ندارد            تعداد استفاده : 805
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخییه عمر خدایا گریه کردم            تعداد استفاده : 821
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمچه غریبی دل من بی نصیبی دل من            تعداد استفاده : 739
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمیا ایها المجتبی ای پور شیر خدا            تعداد استفاده : 766
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیپاره پاره قلب من شد ز زهر آخر            تعداد استفاده : 789
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیمثل تو از دنیا دلگیرم مادر            تعداد استفاده : 793
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیمدینه و دم غروبش            تعداد استفاده : 568
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیراهت شدم دیگه آخر دارم میرم پیش مادر            تعداد استفاده : 600
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمبه لطف و کرم ثارالله            تعداد استفاده : 757
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حمید علیمیتوی بقیع دلگیرم حاجتمو می گیرم            تعداد استفاده : 556
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیداره بقیع حال عجیب            تعداد استفاده : 795
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیبه خدا بهونه بود زهری که قاتلش شده            تعداد استفاده : 755
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیالسلام علیک یا غریب وطن            تعداد استفاده : 754
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیدوباره آمده فصل عزا و گریه و زاری            تعداد استفاده : 795
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیبرا بقیع صحن و سرا می سازیم            تعداد استفاده : 793
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمباد روی تربت خاکی میاد            تعداد استفاده : 755
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمدوباره در به درم بگید کجا بپرم            تعداد استفاده : 753
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمقلبم به هوای تو پر زد            تعداد استفاده : 734
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهدل خواهرم خونه ای وای            تعداد استفاده : 733
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیای سلام حسین حسن            تعداد استفاده : 741
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمدلم هوای مدینه داره            تعداد استفاده : 690
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمصدامو داری تو صداها            تعداد استفاده : 705
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی جواد مقدمدل بی قراره چند روزیه از آسمون غربت می باره            تعداد استفاده : 723
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج عبدالرضا هلالیامام حسنیم الحمد الله            تعداد استفاده : 694
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادبه جز غمت آقا غمی تو سینه نیست            تعداد استفاده : 954
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیاین دم آخری منتظرم            تعداد استفاده : 775
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیپرم شکسته مثل کبوتر            تعداد استفاده : 683
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین

مدت :
کد: 106665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیخونه علی آیینه بندونه            تعداد استفاده : 1211
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خونه علی آیینه بندونه/ از نور ستاره ها چراغونه/ امشب شب رحمت خدامونه/ بی چتر بیا شب ، شب بارونه ... سرود زیبای حاج محمود کریمی در جشن میلاد امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن علیه السلام 1395 - هیئت رایه العباس چیذر)

مدت :
کد: 105586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریروی زلف نسیم این خبره از قدیم            تعداد استفاده : 1292
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : روی زلف نسیم این خبره از قدیم/ حسن مجتبی اومد و ماه خدا/ لقبش نوکرا شد رمضان الکریم ... سرود زیبای حاج محمد طاهری ویژه جشن میلاد امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن علیه السلام 1395 - هیئت مکتب الزهرا تهران)

مدت :
کد: 105585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیمثل سیبی که از عدن برسد            تعداد استفاده : 760
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مثل سیبی که از عدن برسد/ یا نسیمی که از چمن برسد ... شعر خوانی حاج محمود کریمی به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن علیه السلام. (میلاد امام حسن علیه السلام 1395 - هیئت رایه العباس چیذر)

مدت :
کد: 105584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمینفس نفس می زنم برای تو            تعداد استفاده : 758
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : نفس نفس می زنم برای تو/ دنیا را پس می زنم به پای تو/ خدا را حس می کنم با صدای تو ... مولودی خوانی زیبای حاج محمود کریمی در شام میلاد امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن 1393 - هیئت رایة العباس چیذر)

مدت :
کد: 105583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میرداماددوباره شب مدینه زیبا شد            تعداد استفاده : 898
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دوباره شب مدینه زیبا شد/ مه بیت الزهرایی/ سر و کله گداهات پیدا شد/ با یه کاسه ی گدایی/ به به به دلبر اومده/ زیبای مادر اومده ... مولودی خوانی سید مهدی میرداماد در جشن ولادت امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن 1393 - هیئت عشاق الحسن کاشان).

مدت :
کد: 105582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادکریم های دو عالم به نام زاده شدند            تعداد استفاده : 783
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : کریم های دو عالم به نام زاده شدند/ زبانزد همه ی خاص و عام زاده شدند/ اگر که ظرف نباشد توقع مِی نیست/ شراب ها همه از فیض جام زاده شدند ... شعرخوانی زیبای سید مهدی میرداماد در جشن میلاد امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن 1393 - هیئت عشاق الحسن کاشان)

مدت :
کد: 105581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیبا خوب و بد گدا می سازه            تعداد استفاده : 691
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : با خوب و بد گدا می سازه/ کریمه همیشه سفرش بازه/ حضرت فاطمه افطاریشو/ خونه امام حسن میندازه ... مولودی خوانی حاج محمود کریمی در شام میلاد امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن 1393 - هیئت رایة العباس چیذر)

مدت :
کد: 105580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیبا خوب و بد گدا می سازه            تعداد استفاده : 621
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : با خوب و بد گدا می سازه/ کریمه همیشه سفرش بازه/ حضرت فاطمه افطاریشو/ خونه امام حسن میندازه ... سرودی خوش آهنگ در شب ولادت امام حسن علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی.

مدت :
کد: 105579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیای عشق ببین حال پریشانی ما را            تعداد استفاده : 598
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای عشق ببین حال پریشانی ما را/ ای شوق نشان آتش حیرانی ما را/ ای شور بیاور می طوفای ما را/ تا صبح ببین نادعلی خوانی ما را ... شعرخوانی حاج محمود کریمی در شب ولادت امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیآی عاقلا اگه جای من باشید می دونید            تعداد استفاده : 645
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : آی عاقلا اگه جای من باشید می دونید/ عشق چیه عاشق کیه معشوق کیه/ اگه برات از عشق بگم که بدونی/ یه جورایی پا بس میشه که بمونی ... سرودی از حاج محمود کریمی در شب ولادت امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیدیشب گذری کردم از کوچه میخانه            تعداد استفاده : 592
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دیشب گذری کردم از کوچه میخانه / دیدم همه مستان را دیوانه ی دیوانه / ساقی بلا جویان شاداب و لب خندان / می داد به سرمستان پیمانه به پیمانه ... شعری زیبا پیرامون کرامت امام حسن علیه السلام توسط حاج محمود کریمی در شب ولادت با سعادت ایشان.

مدت :
کد: 105576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیترانه عالم بالا مولانا حسن            تعداد استفاده : 583
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ترانه عالم بالا مولانا حسن / جانشین علی اعلی مولانا حسن / ولی و امیر و امام عباس و حسین / خلاصه ی علی و زهرا مولانا حسن ... سرود خوانی حاج محمود کریمی در شب میلاد با سعادت امام حسن علیه السلام .

مدت :
کد: 105575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمییا حبیبی یا طبیبی یابن حیدر یا مجتبی            تعداد استفاده : 584
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : پر مروارید شوق تو صدفهای دریا / روی دستا گل می باره از بالا بالا / برای دل های عاشق / صلواتی شد رفتن تا عرش اعلی ... مدیحه سرایی مداح اهل بیت حاج مممود کریمی در شب میلاد حسن بن علی علیه السلام .

مدت :
کد: 105574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیخبری نیست اگر معجزه ای برپا شد            تعداد استفاده : 554
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خبری نیست اگر معجزه ای برپا شد/ خبری نیست اگر سینه دریا وا شد/ خبری نیست که دریا صدف موسی شد/ خبر آن است که گفتند علی بابا شد ... مدیحه سرایی حاج محمود کریمی در مهدیه امام حسن علیه السلام به مناسبت میلاد با سر سعادت امام حسن مجتبی.

مدت :
کد: 105573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیشب قدر منه شب می زدنه            تعداد استفاده : 594
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب قدر منه شب می زدنه / روز دار منمو سفره دار حسنه / ترانه ی عالم بالا مولانا حسن ... سرود خوانی حاج محمود کریمی در روز میلاد باسعادت امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمود کریمیآقام امام حسن کریمه            تعداد استفاده : 604
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : سرود خوانی مشترک مداحان اهل بیت حاج سعید حدادیان و حاج محمود کریمی در سالروز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام .

مدت :
کد: 105571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیدیشب گذری کردم از کوچه میخانه            تعداد استفاده : 887
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دیشب گذری کردم از کوچه میخانه / دیدم همه مستان را دیوانه ی دیوانه / ساقی بلا جویان شاداب و لب خندان / می داد به سرمستان پیمانه به پیمانه ... سرود شاد میلاد پر سرور کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای حسین سیب سرخی .

مدت :
کد: 105570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج مهدی اکبریشب نیمه ماه رمضونه            تعداد استفاده : 769
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب نیمه ماه رمضونه/ قناری دل داره میخونه/ روی دستای علی و زهرا/ سوره نور مؤمنونه ... مولودی خوانی حاج مهدی اکبری در جشن میلاد امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سازورناز لیلا کشیدن داره ماه امشب چه دیدن داره            تعداد استفاده : 564
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ناز لیلا کشیدن داره ماه امشب چه دیدن داره/ حسن و هی میبوسه زهرا میگه بچم بوسیدن داره/ روی دست زهرا خوابیده/ بس که زیباس ماه و به خجالت کشیده ... مولودی خوانی حاج حسین سازور در جشن میلاد امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن علیه السلام 1395 - هیئت رایه العباس چیذر)

مدت :
کد: 105568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 ای عقیق یمن حسن جان جانان من حسن/ ابراهیم رحیمی            تعداد استفاده : 405
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای عقیق یمن حسن جان جانان من حسن/ از عنایات فاطمه که بگویم حسن حسن/ این عنایات فاطمس که بگویم حسن حسن/ میگویم حسن حسن ... سرود زیبای ابراهیم رحیمی در جشن میلاد امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن علیه السلام 1395 - هیئت رایه العباس چیذر)

مدت :
کد: 105567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادآی گداها کار دست امام حسنه            تعداد استفاده : 852
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : آی گداها کار دست امام حسنه/ قلب من زار دست امام حسنه/ از حالا دیگه توی خونه فاطمه/ سفره افطار دست امام حسنه ... سرودی بسیاز زیبا و خوش آهنگ در شب جشن میلاد امام حسن علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد (میلاد امام حسن 1393 - هیئت عشاق الحسن کاشان)

مدت :
کد: 105566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادذکر یا حسن جان عشق زندگیمه            تعداد استفاده : 843
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ذکر یا حسن جان عشق زندگیمه/ دستام توی دست آقای کریمه/ لیلی دلم اومده و مجنونم امشب/ تا سحر خونه ی امام حسن مهمونم امشب ... مولودی خوانی سید مهدی میرداماد در شام ولادت امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادبالا بگیر کشکول گدایی تو            تعداد استفاده : 824
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : بالا بگیر کشکول گدایی تو/ وا کن امشب بال رهایی تو/ پشت درب خونه ی ابوتراب/ ابراز کن عشق مجتبایی تو ... سرود زیبای سید مهدی میرداماد در شب ولادت امام حسن علیه السلام (میلاد امام حسن 1393 - هیئت عشاق الحسن کاشان)

مدت :
کد: 105564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادخبری نیست اگر معجزه ای برپا شد            تعداد استفاده : 753
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خبری نیست اگر معجزه ای برپا شد/ خبری نیست اگر سینه دریا وا شد/ خبری نیست که دریا صدف موسی شد/ خبر این است که گفتند علی بابا شد ... مدیحه سرایی سید مهدی میرداماد به مناسبت میلاد با سر سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام (میلاد امام حسن 1393 - هیئت عشاق الحسن کاشان)

مدت :
کد: 105563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 ما غیر تو دل دار نداریم به ولله/ حاج محسن عرب خالقی            تعداد استفاده : 376
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ما غیر تو دل دار نداریم به ولله/ با هیچ کسی کار نداریم به ولله/ شیرینی نامت را اگه از ما بگیرند/ خرما برا افطار نداریم به ولله ... سرودی زیبا با صدای حاج محسن عرب خالقی در شب ولادت امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادآی عاقلا اگه جای من باشید می دونید            تعداد استفاده : 715
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : آی عاقلا اگه جای من باشید می دونید/ عشق چیه عاشق کیه معشوق کیه/ اگه برات از عشق بگم که بدونی/ یه جورایی پا بس میشه که بمونی ... سرودی از سید مهدی میرداماد در شام ولادت امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادخدا پرده را تا ثریا گشود            تعداد استفاده : 636
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خدا پرده را تا ثریا گشود/ و راهی برای تماشا گشود/ خدا محض دلهای مجنون ما/ سر مویی از زلف لیلا گشود ... مدیحه سرایی سید مهدی میرداماد در جشن ولادت امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادآفتاب از روزن چشم تو پیدا می شود ...            تعداد استفاده : 605
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : آفتاب از روزن چشم تو پیدا می شود/ چشم هایت یک دریچه رو به فردا می شود/ واژه واژه آبی احساس تو سرمشق من/ بیت بیت شعرهایم رنگ دریا می شود... شعری بسیار زیبا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد.

مدت :
کد: 105559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادکریم آل الله ... یا حسن یا مولا            تعداد استفاده : 605
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : حالا شب شیدا شدن این دل مستمه / شیرینی بابا شدن علی توی دستمه / کرمش به قد هفت آسمونه / نمک سفره ما رمضونه ... مدیحه سرایی سید مهدی میرداماد به مناسبت خجسته میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

مدت :
کد: 105558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سید مهدی میردامادامیر دل من حسن کریم آل طاهاست            تعداد استفاده : 584
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو سینم چه غوغاست/ تو چشمام یه دریاست/ امیر دل من/ حسن کریم آل طاهاست ... سرودی زیبا با نوای سید مهدی میرداماد در شب میلاد کریم آل طاها امام حسن علیه السلام.

مدت :
کد: 105557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیحسن (ع)، نامی که خدا برگزید            تعداد استفاده : 775
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : روایت دلنشین لحظات پس از تولد با برکت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و انتخاب نام مبارک آن حضرت، از زبان مداح اهل بیت حاج منصور ارضی .

مدت :
کد: 105556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج احمد نیکبختیانتو آمدی که دق کند آن ابتر حسود            تعداد استفاده : 445
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج احمد نیکبختیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : یا حسن مجتبی (ع)!... تو آمدی که دق کند آن ابتر حسود، از مادری حضرت بانوی آفتاب ... مداحی پر محتوا در وصف دومین اختر آسمان ولایت و امامت حضرت امام حسن مجتبی (ع) با نوای گرم مداح اهل بیت نیکبختیان .

مدت :
کد: 105555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج احمد نیکبختیانمیوه قلب علی و فاطمه، یا حسن (ع)            تعداد استفاده : 436
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج احمد نیکبختیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دوباره دستای خالی رو به آسمونه، موقع حاجت گرفتن نیمه ماه رمضونه ... مولودی شاد و جذاب به مناسبت ولادت مسعود امام حسن مجتبی (ع) با صدای گرم مداح اهل بیت نیکبختیان .

مدت :
کد: 105554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سازورنمک سفره ماه رمضان آمده است...            تعداد استفاده : 446
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : چه نشستید در میکده ها باز شده است، آی مستان خدا پیر مغان آمده است! بی نصیبم نگذارید زجام کوثر، حال که صحبت مستی به میان آمده است ... مداحی شاد و شنیدنی به مناسبت ولادت با سعادت اولین نوه حضرت رسول اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) با نوای گرم حاج سازور .

مدت :
کد: 105553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سازورذکر حسن، جان علی است            تعداد استفاده : 389
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی شاد و زیبا در شب ولادت پرخیر و برکت امام مجتبی (ع) با صدای گرم و دلنشین مداح اهل بیت حاج سازور .

مدت :
کد: 105552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سعید حدادیانموقع حاجت گرفتن نیمه رمضانه...            تعداد استفاده : 909
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی بسیار شاد و جذاب توسط حاج سعید حدادیان در شب ولادت پرخیر و برکت امام غریب امام حسن مجتبی (ع) تقدیم به عاشقان ولایت حضرتش .

مدت :
کد: 105551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریابن الکریم خانه زهرا رسیده است...            تعداد استفاده : 745
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مرد کریم نسل نسیم آمدی و ما جز این کلام زمزمه ای نداشتیم، روح کرم به سینه دنیا دمیده است، ابن الکریم خانه زهرا رسیده است ... مداحی شاد و پرمحتوا در وصف کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) با صدای حاج محمد رضا طاهری .

مدت :
کد: 105550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج محمدرضا طاهریحسن (ع) کریم آل الله...            تعداد استفاده : 819
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : درای رحمت وا شد، دستای گرمش پیدا شد، لطف خدا شامل ما شد که دل گدای مجتبی (ع) شد ... مولودی شاد و شنیدنی با صدای حاج محمد رضا طاهری در شب ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) .

مدت :
کد: 105549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهبدون مهر حسن (ع) انسان شدن نمی ارزد            تعداد استفاده : 566
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : یا حسن مجتبی (ع)! ... تو مهربانیت از دستگیریت پیداست، بگیر دست مرا هم تو را به خدا آقا! ... مداحی پر محتوا در وصف حضرت امام حسن مجتبی (ع) با نوای گرم حاج سید مجید بنی فاطمه در جشن میلاد آن حضرت 1389.

مدت :
کد: 105548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج سیدمجید بنی فاطمهامشب شیرینی بابا شدن علی (ع) تو دستمه!            تعداد استفاده : 540
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : اومده پیمبر از سفر دل بیقرار شده، داره میده عیدی به همه که نوه دار شده ... مولودی شاد و جذاب به مناسبت ولادت پر برکت حضرت امام حسن مجتبی (ع) با نوای گرم سید مجید بنی فاطمه .

مدت :
کد: 105547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج منصور ارضیولادت امام حسن (ع) - کار ما نیست غزل بافتن از نام حسن (مناجات)            تعداد استفاده : 829
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون

مدت :
کد: 105546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 زیارت امام حسن علیه السلام            تعداد استفاده : 328
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:23
توضیحات : مفاتیح 96

مدت : 00:02:23
کد: 103644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - حسینی ها گریه کنید برای امام مجتبی (شور جدید)            تعداد استفاده : 475
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:10
توضیحات : Moharram96r696

مدت : 00:05:10
کد: 102885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب ششم محرم 96 - بین تموم اهل بیت غریب ترین به خدا (شور جدید)            تعداد استفاده : 370
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:40
توضیحات : Moharram96r696

مدت : 00:03:40
کد: 102884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی جبار بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - جُنونِ مجنون با من (شور)            تعداد استفاده : 232
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:39
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:39
کد: 101518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 کربلایی جبار بذری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 1395 - به رویِ دستِ مردمِ (زمینه)            تعداد استفاده : 255
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:51
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:09:51
کد: 101517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - کریم آل فاطمه معلی و اعلا حسن (واحد جدید)            تعداد استفاده : 565
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:18
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:05:18
کد: 101442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - مرتضی کیست که عالم همه دیوانه اوست (مدح)            تعداد استفاده : 346
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:44
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:01:44
کد: 101441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - سال 95 - فاش میگویم و از گفته خود دلشادم (شور)            تعداد استفاده : 381
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:31
توضیحات : Marasi96

مدت : 00:02:31
کد: 101440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,589,413