خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 114 - ناس

موضوع : 114 - ناس
   تعداد 41
استاد محمد محمود طبلاویالناس            تعداد استفاده : 695
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالناس            تعداد استفاده : 670
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالناس            تعداد استفاده : 417
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدNASعبدالباسط            تعداد استفاده : 506
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالناس و الفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 443
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ محمد علی الطاروطیالناس            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 56265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 1 - شرایط ایمان در سوره ناس            تعداد استفاده : 460
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:07

مدت : 09:07
کد: 44938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 2 - راه های مقابله با شیطان در سوره ناس            تعداد استفاده : 442
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:15

مدت : 09:15
کد: 44937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 3 - الهام قلبی توسط پروردگار            تعداد استفاده : 429
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:37

مدت : 11:37
کد: 44936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیه 1            تعداد استفاده : 353
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:38

مدت : 00:31:38
کد: 35212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیات 1 تا 2            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:32

مدت : 00:32:32
کد: 35211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمسئله ی پناهندگی در سوره ناس            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:08

مدت : 00:31:08
کد: 35210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس            تعداد استفاده : 328
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:55

مدت : 00:27:55
کد: 34584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس            تعداد استفاده : 345
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:17

مدت : 00:06:17
کد: 33861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1519
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 754
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 556
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 530
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 465
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 429
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 451
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 531
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 456
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 411
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 338
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 409
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 398
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 335
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 356
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 341
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 420
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 204
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 407
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 416
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 427
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 419
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 382
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,495,996