خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 102 - تکاثر

موضوع : 102 - تکاثر
   تعداد 41
استاد محمد اللیثیالتکاثر            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکاثر - مقطع من الروائع            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالتکاثر            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالتکاثر            تعداد استفاده : 409
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد رفعتالتکاثر            تعداد استفاده : 462
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالتکاثر            تعداد استفاده : 422
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالتکاثر            تعداد استفاده : 518
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تکاثر            تعداد استفاده : 359
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:25

مدت : 00:27:25
کد: 40695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکاثر آیه 1            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:59

مدت : 00:28:59
کد: 34580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکاثر آیات 1 تا 2            تعداد استفاده : 311
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:13

مدت : 00:29:13
کد: 34579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکاثر            تعداد استفاده : 343
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:10

مدت : 00:06:10
کد: 33850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تکاثر قسمت اول            تعداد استفاده : 384
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 07:47

مدت : 07:47
کد: 33589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تکاثر قسمت دوم            تعداد استفاده : 381
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 09:12

مدت : 09:12
کد: 33588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1396
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 715
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 564
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 503
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18391
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 437
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18277
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 405
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 417
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 427
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 440
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 397
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 348
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 349
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 390
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 222
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 397
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 411
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 431
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 401
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 397
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه تکاثر 1 تا آخر            تعداد استفاده : 239
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,498,910