خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 100 - عادیات

موضوع : 100 - عادیات
   تعداد 39
استاد محمد اللیثیالعادیات            تعداد استفاده : 441
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالعادیات            تعداد استفاده : 442
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالعادیات لبنان            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالعادیات القارعة العص            تعداد استفاده : 417
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالعادیات.القارعةوالعصر            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد رفعتالعادیات            تعداد استفاده : 451
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالعادیات والقصار قرآن اذاعه            تعداد استفاده : 390
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالعادیات 2005 باکستان            تعداد استفاده : 554
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالعادیات وقریش نادره جدا روعه            تعداد استفاده : 394
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عادیات            تعداد استفاده : 332
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:55

مدت : 00:33:55
کد: 35198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عادیات            تعداد استفاده : 370
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:14

مدت : 00:06:14
کد: 33848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1395
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 673
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 577
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 501
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 497
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 402
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 419
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 452
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 434
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 411
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 396
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 428
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 445
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 342
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 377
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 442
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 366
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 415
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 393
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 354
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 417
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 401
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 402
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه عادیات 1 تا آخر            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,594,699