خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 91 - شمس

موضوع : 91 - شمس
   تعداد 79
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 2039
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:10

مدت : 06:10
کد: 89086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر            تعداد استفاده : 1664
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 23:55

مدت : 23:55
کد: 89085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1279
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:20

مدت : 06:20
کد: 89061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالشمس            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالشمس            تعداد استفاده : 640
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالشمس            تعداد استفاده : 401
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالشمس 2            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالشمس والشرح والفاتحة وأول البقرة ختام عزاء الحجر 1980            تعداد استفاده : 516
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالشمس            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالشمس والعلق            تعداد استفاده : 564
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرختام بشمس 13-5-2012            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرالشمس            تعداد استفاده : 328
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس والعلق والقدر            تعداد استفاده : 670
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس 1            تعداد استفاده : 659
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس 2            تعداد استفاده : 487
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 2            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 1            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 1-15            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس            تعداد استفاده : 437
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس والناس (2)            تعداد استفاده : 463
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس 2            تعداد استفاده : 549
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس والناس            تعداد استفاده : 398
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس روعة            تعداد استفاده : 404
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالشمس وقریش والفاتحة            تعداد استفاده : 411
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالشمس من الروائع            تعداد استفاده : 615
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالشمس 2            تعداد استفاده : 470
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالشمس والبینه            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالشمس مقطع سلطنة            تعداد استفاده : 232
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالشمس 3            تعداد استفاده : 209
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالشمس 1            تعداد استفاده : 216
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویطة بشمس            تعداد استفاده : 528
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالشمس والکوثر دیسط 31-3-2012            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالشمس            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالشمس العلق الفاتحة البقرة            تعداد استفاده : 444
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالشمس 1            تعداد استفاده : 448
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالشمس 2            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالشمس تسجیل نادر سجل من المسجد الأموی بسوریا سنة 1960م            تعداد استفاده : 220
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالشمس            تعداد استفاده : 425
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالشمس            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالشمس والکوثر            تعداد استفاده : 239
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالشمس 1            تعداد استفاده : 238
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالشمس 2            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالشمس            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالشمس            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالشمس 1            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالشمس            تعداد استفاده : 229
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره شمس            تعداد استفاده : 190
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:04

مدت : 00:08:04
کد: 33837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1288
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 671
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 492
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 405
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 344
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 382
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 336
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 308
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 316
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 303
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 421
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 330
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 317
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 399
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 363
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 159
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 411
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 356
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 353
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 374
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد انور شحات محمد انورانور شحات- سور مبارکه شعرا، شمس ، تکاثر            تعداد استفاده : 331
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات

مدت :
کد: 14540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورتلاوت جدید سوره مبارکه مبارکه شمس            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات

مدت :
کد: 14529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات

مدت :
کد: 14523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه شمس 1 تا 8            تعداد استفاده : 263
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کریم منصوریسوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 412
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:23
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس با صدای استاد "کریم منصوری" (3:23)

مدت : 3:23
کد: 6453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,807,362