خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 86 - طارق

موضوع : 86 - طارق
   تعداد 87
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه طارق            تعداد استفاده : 1696
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 3:12

مدت : 3:12
کد: 89076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالطارق            تعداد استفاده : 622
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالطارق کاملة            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالطارق            تعداد استفاده : 538
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالطارق القصار            تعداد استفاده : 702
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالطارق والأعلى من ابو الصیر روعه            تعداد استفاده : 395
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالطارق 2            تعداد استفاده : 427
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالطارق 3            تعداد استفاده : 391
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالطارق 1            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالطارق            تعداد استفاده : 552
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالطارق 1            تعداد استفاده : 482
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالطارق 1-17            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالطارق البلد            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق وقصار السور - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 415
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق القصار            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (3)            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر البلد            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 3            تعداد استفاده : 397
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 1            تعداد استفاده : 388
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس (2)            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والقصار            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق الفجر الحشر (2)            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 4            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق 2            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق - الشمس            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالطارق وقریش والفاتحه من ابو داوووود العنب            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالطارق والشمس انجلترا            تعداد استفاده : 185
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق والبلد قدیمة            تعداد استفاده : 221
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق البلد            تعداد استفاده : 223
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالطارق والآعلى            تعداد استفاده : 157
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالطارق            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالطارق رائعة            تعداد استفاده : 419
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 3            تعداد استفاده : 403
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 1            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالطارق الاخلاص            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالطارق 2            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد1الطارق            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالطارق والشمس            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد رفعتالطارق والبلد والفاتحة            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد رفعتالطارق            تعداد استفاده : 218
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالطارق والشمس استریو            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالطارق            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالطارق والاخلاص            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالطارق            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالطارق 1            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالطارق            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالطارق إیران            تعداد استفاده : 199
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالطارق            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالطارق            تعداد استفاده : 284
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالطارق والأعلى والغاشیة والفجر أولیلة            تعداد استفاده : 272
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالطارق والفاتحة واول البقرة            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالفتاح شعشاعیالطارق والأعلى والغاشیه            تعداد استفاده : 603
تلاوت
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالطارق والأعلى والغاشیة والفجر والبلد والقارعة والعادیات من منیا القمح 1989 ممتازة            تعداد استفاده : 126
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالطارق والقصار            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره طارق            تعداد استفاده : 92
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:39

مدت : 00:44:39
کد: 35160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره طارق            تعداد استفاده : 113
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:40

مدت : 00:07:40
کد: 33828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 848
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 499
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 273
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 273
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 223
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 194
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 205
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 213
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 154
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 217
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 184
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 180
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 208
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 222
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 189
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 191
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 134
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 217
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 216
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 231
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 202
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 208
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 221
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شعبان عبدالعزیز صیادسوره مبارکه طارق ،آیه 1 تا 17            تعداد استفاده : 237
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه طارق 1 تا 8            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,570,984