خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 81 - تکویر

موضوع : 81 - تکویر
   تعداد 72
استاد سید متولی عبد العالالتکویر            تعداد استفاده : 536
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالتکویر            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالتکویر 1            تعداد استفاده : 569
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیوالتکویر والمطففین من ناهیا            تعداد استفاده : 664
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر و الإنفطار و التین و الأعلى - مسهلة 1979            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر 6            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر 4            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر 2            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر و الإنفطار و الطارق – عزبة السواح – السنطة – غربیة            تعداد استفاده : 327
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83418
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر عزبة أبو العدوی            تعداد استفاده : 332
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر 5            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر 3            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالتکویر 1            تعداد استفاده : 408
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالتکویر والقصار            تعداد استفاده : 463
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالتکویر ابداع            تعداد استفاده : 485
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالتکویر            تعداد استفاده : 379
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالتکویر 1-29            تعداد استفاده : 400
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالتکویر            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالتکویر الانفطار            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالتکویر عزبة أبو العدوی الصوره کفر صقر            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر القدر 1968 مصر            تعداد استفاده : 378
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 5            تعداد استفاده : 380
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 3            تعداد استفاده : 403
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-التکویر 2            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 1958 سوریا            تعداد استفاده : 387
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-التکویر (3)            تعداد استفاده : 264
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر_            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 6            تعداد استفاده : 187
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 4            تعداد استفاده : 190
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 3 (2)            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 2 (2)            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتکویر 1            تعداد استفاده : 192
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-التکویر (2)            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالتکویر 1-19 استدیو            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالتکویر والحمد واول البقرة            تعداد استفاده : 204
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمد یحیى الشرقاویالتکویر - الفاتحة            تعداد استفاده : 168
تلاوت
اثر : محمد یحیى الشرقاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد انور شحات محمد انورالتکویر والضحى والشرح وأقرأ 9-3-2010            تعداد استفاده : 212
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمد خضر أحمد مصطفىالتکویر            تعداد استفاده : 187
تلاوت
اثر : محمد خضر أحمد مصطفى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صالح العلیمیالتکویر بجد رائعة            تعداد استفاده : 185
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 56586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر            تعداد استفاده : 173
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:46

مدت : 00:49:46
کد: 35165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 26 تا 29            تعداد استفاده : 177
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:24

مدت : 00:05:24
کد: 33815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 15 تا 25            تعداد استفاده : 152
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:11

مدت : 00:07:11
کد: 33814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 1 تا 9            تعداد استفاده : 178
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:39

مدت : 00:06:39
کد: 33813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 10 تا 14            تعداد استفاده : 172
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:25

مدت : 00:07:25
کد: 33812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 811
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 524
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 323
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 279
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 256
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 194
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 208
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 224
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 214
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 175
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 223
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 239
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 190
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 197
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 195
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 253
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 193
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 202
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 160
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 225
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 220
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 236
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 244
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه تکویر 1 تا 14            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,563,521