خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 76 - انسان

موضوع : 76 - انسان
   تعداد 46
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحی            تعداد استفاده : 1243
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 24:40

مدت : 24:40
کد: 89054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 1-18            تعداد استفاده : 923
تلاوت
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 15:30

مدت : 15:30
کد: 89041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شعبان عبدالعزیز صیادآخر الدهر والنازعات من منوف            تعداد استفاده : 408
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 27 تا 31            تعداد استفاده : 322
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:33

مدت : 00:28:33
کد: 26477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 23 تا 27            تعداد استفاده : 313
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:51

مدت : 00:29:51
کد: 26476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 21 تا 22            تعداد استفاده : 316
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:10

مدت : 00:31:10
کد: 26475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 12 تا 20            تعداد استفاده : 318
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:36

مدت : 00:30:36
کد: 26474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیه 17            تعداد استفاده : 300
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:18

مدت : 00:27:18
کد: 26473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 11 تا 16            تعداد استفاده : 298
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:35

مدت : 00:27:35
کد: 26472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 5 تا 10            تعداد استفاده : 313
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:58

مدت : 00:25:58
کد: 26471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 3 تا 7            تعداد استفاده : 316
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:30

مدت : 00:25:30
کد: 26470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 1 تا 3 -2            تعداد استفاده : 315
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:17

مدت : 00:24:17
کد: 26469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریاستاد شهید مرتضی مطهری-تفسیر سوره انسان آیات 1 تا 3 -1            تعداد استفاده : 311
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:05

مدت : 00:30:05
کد: 26468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 890
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 617
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 513
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 447
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 370
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 345
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 381
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 358
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 215
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 243
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 221
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 204
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 218
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 236
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 227
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 212
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 202
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 253
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16313
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 208
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 230
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 218
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 249
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 258
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انسان ،آیه 1 تا 22 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 993
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انسان ،آیه 1 تا 22            تعداد استفاده : 955
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه دهر آیه 1 تا 22، حمد، بقره آیه 1 و 2            تعداد استفاده : 1890
تلاوت
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دهر 5 تا آخر            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه انسان 1 تا 7            تعداد استفاده : 232
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورسوره مبارکه انسان و قصار السور            تعداد استفاده : 843
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:27
توضیحات : تلاوتی شنیدنی و گوش نواز با صدای «استاد محمود شحات انور» اجرا شده در ایران، سال 1390 (31:27)

مدت : 31:27
کد: 6456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,521,528