خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 69 - حاقه

موضوع : 69 - حاقه
   تعداد 146
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه آیات 19-24            تعداد استفاده : 1621
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 03:40

مدت : 03:40
کد: 89071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه            تعداد استفاده : 809
تلاوت
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:16

مدت : 05:16
کد: 89032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالحاقة 3            تعداد استفاده : 513
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالحاقة 1-24            تعداد استفاده : 516
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالحاقة وقریش 1985            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالحاقة 2            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالحاقة 1            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالحاقة من الکوامل 1988            تعداد استفاده : 570
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87390
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالحاقة            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحاقة والمعارج ونوح رادیو سوریا            تعداد استفاده : 605
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحاقة المعارج نوح رادیو سوریا            تعداد استفاده : 594
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحاقة المعارج نوح            تعداد استفاده : 386
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالحاقة مقطع            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثین - الحاقة - قران جمعة مسجدالمدینة المنورة الزقازیق            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالحاقة وقصار رائعة            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحاقة وعبسى            تعداد استفاده : 536
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحاقة والتکویر من الکراکات والقصار 15-11-99            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالحاقة 2            تعداد استفاده : 517
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالحاقة 1            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالحاقة 1            تعداد استفاده : 490
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالحاقة            تعداد استفاده : 402
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالحاقة الهند            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالحاقة            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالحاقة 1--المعارج 35            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة والمعارج (2)            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة والأعلى وقریش والنصر والاخلاص- 1964 - المسجد الأقصى            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة 2 (2)            تعداد استفاده : 177
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة - مصر            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة (5)            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة (3)            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقه جنوب افریقیا 1966            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة والمعارج            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة والتکویر والشمس والضحى والشرح - الاسکندریة - مصر            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة 2            تعداد استفاده : 172
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة 1            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة - 1966 جنوب افریقیا            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة (4)            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة (2)            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقه وأروع قصار سور الدنابیق            تعداد استفاده : 203
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقة            تعداد استفاده : 215
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقة والمعارج 3            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقة 3            تعداد استفاده : 213
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقة 1            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقه ختام میت عزون المنصوره 24-10-2009            تعداد استفاده : 171
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقة والمعارج تلاوة مختلفة            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقة والمعارج 2            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحاقة 2            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاوین و الحاقه السنبلاوین 22-1-2012            تعداد استفاده : 678
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقه--حفله روووووعة والله رووووووووعة            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقه واخر الفجر لیله میت أبو غالب 11-10-2012            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقه ختام میت العامل أجا 28-11-2011            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقه بشمس السنبلاوین 3-7-2010            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة والفجر            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة حفله            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة 6            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة 4            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة 2            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاوین والحاقه والقدر.ابو بدوی.بلقاس.30-8-2008            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاوین والحاقه میت بدر حلاوه 11-6-2010            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقه والتکویر            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقه واخر الفجر ختام لیله میت ابو غالب            تعداد استفاده : 67
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقه ختام العنانیه مرکز السنبلاوین دقهلیة 30-11-2011            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة والقصار من السنبلاوین 14-4-2004            تعداد استفاده : 68
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة من النوادر            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة النهضة م طریف            تعداد استفاده : 69
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة 5            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة 3            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحاقة 1            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالحاقه عزاء 2006 من م مرجا سلسیل دقهلیه            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالحاقة 3            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالحاقة 1            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالحاقة - التحریم            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالحاقة و اواخر الانبیاء و القمر و الرحمن            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالحاقة 2            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالحاقة - تسجیل قدیم - رائع            تعداد استفاده : 46
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحاقة جزء 3            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحاقة جزء 1            تعداد استفاده : 217
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحاقة 1            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحاقة سوریا 1978            تعداد استفاده : 58
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحاقة جزء 2            تعداد استفاده : 59
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحاقة 2            تعداد استفاده : 52
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحاقة 1-24            تعداد استفاده : 57
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحاقة            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد رفعتالحاقة 19- 24            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالحاقه وقصارالسور            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالحاقة 19-37            تعداد استفاده : 61
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحاقة 3            تعداد استفاده : 1029
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحاقة 1            تعداد استفاده : 1011
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحاقة 4            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحاقة 2            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالحاقة والقصار بکفر الجمال تکملة عزاء 13-06-2009            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالحاقة کاملة خشوع فوق الوصف            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحاقه والضحی 11-7-2009            تعداد استفاده : 55
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحاقة            تعداد استفاده : 61
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحاقه والبلد            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحاقة و البلد            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریالحاقة 18-52 المعارج 1-35            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالحاقة            تعداد استفاده : 52
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 طه النعمانیالحاقة باکستان 2010            تعداد استفاده : 59
تلاوت
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,568,181