خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 57 - حدید

موضوع : 57 - حدید
   تعداد 135
استاد سید متولی عبد العالالحدید من لینان            تعداد استفاده : 511
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالحدید والمجادله            تعداد استفاده : 369
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید نادر من المسجد الأقصى 1964            تعداد استفاده : 624
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید خارجیة الأقصى            تعداد استفاده : 594
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید الاقصى            تعداد استفاده : 573
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 7-29            تعداد استفاده : 586
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 7-24 تسجیلات الاقصى            تعداد استفاده : 581
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 7-24 اسیوط            تعداد استفاده : 572
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 2            تعداد استفاده : 601
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 1            تعداد استفاده : 538
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید - أسیوط بجمعیة الشبان المسلمین عام 1964            تعداد استفاده : 564
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید نادرة            تعداد استفاده : 380
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید لیبیا            تعداد استفاده : 379
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید استدیو            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 7-29 اسیوط            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 7-24 الاقصى            تعداد استفاده : 369
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 7 -24            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 17-24 عام 1964            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید - مقطع رائع            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالحدید قراّن فجر            تعداد استفاده : 382
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالحدید المزمل            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید والمجادلة والمزمل والتکویر الکوم الطویل تحفة            تعداد استفاده : 479
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید والمجادلة من حطیبة            تعداد استفاده : 444
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید والمجادلة حطیبة مرکز بیلا            تعداد استفاده : 448
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید قل إن الأولین والآخرین            تعداد استفاده : 441
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید 96            تعداد استفاده : 272
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید والمجادلة والمزمل والتکویر            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید والمجادلة والمزمل والتکویر 2            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید والمجادلة من حطیبة مرکز بیلا صدى صوت            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید والتکویر ختام عزاء ق والذاریات من کفر الشیخ            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالحدید قدیمة جدا            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالحدید المجادلة            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالحدید 1            تعداد استفاده : 275
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالحدید            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالحدید 16-29 تاریخ 12-12-2007            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحدید والمجادلة            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحدید والحشر            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحدید والمجادلة (2)            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالحدید والحشر (2)            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید وقصار السور عزاء شقیقه مرتضى منصور 24-9-2010            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید والقدر            تعداد استفاده : 212
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید والعلق - قویة وممیزة            تعداد استفاده : 209
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید و المزمل            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید ربع أول            تعداد استفاده : 201
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید 4            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید 2            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیآخر الحدید والمزمل أمسیة            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیآخر الحدید والضحى والختام ربع ختام سندوب            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید والمزمل تسجیل ماستار            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید والعلق 19-11-2012            تعداد استفاده : 140
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید والتکویر والإنفطار النفعات میت ردین أبوحماد شرقیة 2-2-2007            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید سجلت عام 1988 امسیة            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید المجادلة صفط الحنه -أبوحماد - شرقیه 28-10-2010            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید 3            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالحدید 1            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیاخر الحدید والنازعات            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیأخر الحدید والقصار والفاتحة رهیبة منیة سندوب            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیآخر الحدید والتکویر والانفطار            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحدید 2007            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحدید - استودیو            تعداد استفاده : 123
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحدید قرآن الظهر 3-7-2010            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالحدید 1            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحدید الاسکندریة 1969            تعداد استفاده : 309
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالحدید الاسکندریة 1970            تعداد استفاده : 126
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد رفعتالحدید 9-12            تعداد استفاده : 272
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالحدید 1-6 استدیو            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحدید والقصار 1            تعداد استفاده : 244
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحدید 2            تعداد استفاده : 242
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحدید 1            تعداد استفاده : 247
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحدید والقصار 2            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحدید شربین            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالحدید 18- 29 والبلد 1- 18            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید وقصار السور            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید وقصار 1993            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید و الفجر بنی مر 28-1-1994            تعداد استفاده : 128
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید و الجمعة 1            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید النازعات البلد الفاتحة فزاره 16-10-1991            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید 7-21            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید-الکویت            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید وقصار السور سوهاج1998            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید و النازعات و البلد - الفزارة - 31-12-1983            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید و الجمعة 2            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید ستاد قنا 25-8-2011            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالحدید اصفون المطاعنه اسنا 2001            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد علی حسن سویسیالحدید والشمس والبینة والقارعة بیلا 16-12-2008            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد علی حسن سویسیالحدید بهنباى            تعداد استفاده : 67
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریالحدید 1-21 الأقصى            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالحدید من النسمیه            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالحدید            تعداد استفاده : 227
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالحدید والشمس والعلق            تعداد استفاده : 225
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالحدید والقصار ختام عزاء            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ علی محمود شمیسالحدید من مدینة ادکو بالبحیره 21-2-2011            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 55651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ علی محمود شمیسالحدید بنى علیم بلبیس 5-5-2012            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 55650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ علی محمود شمیسالحدید -المحسمه القصاصین 2-2-2012            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 55649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ علی محمود شمیسلحدید عزاء مفتوح بمحافظة الشرقیه            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 55517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ علی محمود شمیسالحدید قرأن الجمعه عبر القناه الفضائیه الثانیه 8-4-2011            تعداد استفاده : 55
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 55399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ علی محمود شمیسالحدید -زهیر المحسمه 2-2-2012            تعداد استفاده : 65
تلاوت
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 55398
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره حدید / آیه 16            تعداد استفاده : 84
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:43

مدت : 00:32:43
کد: 40804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره حدید / آیه 6 و 7            تعداد استفاده : 92
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:02

مدت : 00:31:02
کد: 40803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره حدید / آیه 11 - قرض خداوند از ما            تعداد استفاده : 99
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:36

مدت : 00:29:36
کد: 40802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,491,373