خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 54 - قمر

موضوع : 54 - قمر
   تعداد 437
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا - دیرب نجم شرقیه            تعداد استفاده : 650
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 2            تعداد استفاده : 609
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والبلد والعلق والقدر وقریش من الصعید            تعداد استفاده : 643
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر و الرحمن            تعداد استفاده : 602
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن الوجه الثانى            تعداد استفاده : 638
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن احتفال یوم عید الفطر 2006            تعداد استفاده : 630
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 3            تعداد استفاده : 636
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 1            تعداد استفاده : 670
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان والکوتر امسیة 9-9-2011            تعداد استفاده : 642
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان المشهورة            تعداد استفاده : 655
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر 49 - 55 والرحمن 1- 53            تعداد استفاده : 619
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالاخر القمر واول الرحمن تلاوة جمعة            تعداد استفاده : 406
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق شبرا صورا دیرب نجم شرقیه            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 3            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق 1            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن قران الجمعه 2006            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن امسیه القاهره الکبری31-3-2011            تعداد استفاده : 338
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن التلاوة الاولى            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 25-10-2006            تعداد استفاده : 303
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 8            تعداد استفاده : 367
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 6            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 4            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن 2            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن - من حفلات العزاء            تعداد استفاده : 367
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمان والعلق            تعداد استفاده : 236
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والتحریم والملک            تعداد استفاده : 235
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر 49-55            تعداد استفاده : 224
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر 2            تعداد استفاده : 219
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالقمر والرحمن والعلق            تعداد استفاده : 230
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالآخر القمر والرحمن والعلق من لبنان            تعداد استفاده : 258
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالقمر والرحمن            تعداد استفاده : 494
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالقمر الرحمن 1            تعداد استفاده : 502
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالقمر            تعداد استفاده : 219
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالقمر والرحمن والحشر            تعداد استفاده : 245
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالقمر و الرحمن تسجیل خارجی            تعداد استفاده : 245
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالقمر الرحمن 5            تعداد استفاده : 244
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالقمر الرحمن 3            تعداد استفاده : 247
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالقمر والرحمن - جلسة خاصة            تعداد استفاده : 520
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالقمر الرحمن 44            تعداد استفاده : 494
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالقمر الرحمن جلسة            تعداد استفاده : 193
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالقمر آخر آیتین والرحمن 1-9 جلسة خاصة من العراق            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالقمر والرحمن والمزمل فی عزاء 2003            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالقمر والرحمن من کفر شکر 25-1-2008            تعداد استفاده : 225
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالقمر من شلشمون            تعداد استفاده : 224
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالقمر الرحمن القصار            تعداد استفاده : 253
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر والرحمن ایران            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر وأول الرحمن والحاقة والفاتحة وأول البقرة من بنها روعه            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر وأول الرحمن والتکویر والإنفطار 1978 نادرة            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر وأول الرحمن والبلد والإخلاص والفلق والناس والفاتحة وأول البقرة من المحله الکبرى 1996 روعه            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالقمر والرحمن و الحاقة بنها            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالقمر والرحمن ایران            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالقمر الرحمن ایران            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر وأول الرحمن وقریش والماعون والکوثر ختام أولاد وافی 1999 ممتازة            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر وأول الرحمن والحاقة والبلد من أولیله 2000 قمة الروعه            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر وأول الرحمن والبلد والعلق من المحله 1998            تعداد استفاده : 168
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر القمر وأول الرحمن قرآن جمعه            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر والرحمن والحشر والحاقة تحفة روعة            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر والرحمن ختام نفس عزاء القصص من قرن الجدی            تعداد استفاده : 294
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر والرحمن 2            تعداد استفاده : 286
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر و عبس و الشمس            تعداد استفاده : 286
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر 3            تعداد استفاده : 297
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر 1-55            تعداد استفاده : 263
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر والرحمن من الحندقوقة 19-10-2000            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر والرحمن اذاعة القران الکریم            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر والرحمن 1            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر الرحمن الممتحنة حطیبة 2-4-99            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر 2            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالقمر 1            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 8            تعداد استفاده : 333
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 6            تعداد استفاده : 300
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 4            تعداد استفاده : 314
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 2            تعداد استفاده : 306
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمان والبلد            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر الرحمن الکوثر سوریا 1969            تعداد استفاده : 319
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر 54-55 الرحمن 1-13            تعداد استفاده : 279
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 7            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 5            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 3            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر والرحمن 1            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر الرحمن ایران            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر الرحمن 3            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالقمر 49-55 الرحمن 1-5            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالقمر و الرحمن ایران            تعداد استفاده : 494
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالقمر والرحمن والانفطار            تعداد استفاده : 208
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالقمر الرحمن القدر            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقمر الرحمن القصار            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقمر 49-55            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقمر 49-55 استدیو            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقمر والرحمن مسجد السیدة زینب 24-11-2009            تعداد استفاده : 62
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقمر الرحمن 2003            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقمر 49-55 الرحمن 1-32 القصار ایران            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالقمر 1-55 الرحمن 1-26 مصر            تعداد استفاده : 68
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالقمر54-55 والرحمن1-34 والنازعات 27-46 وقصار            تعداد استفاده : 123
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالقمر والرحمن و قصار            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالقمر 54-55 والحمن 1-32 والنازعات 27-46 والفتحة            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالقمر والرحمن والنازعات والشمس والعلق            تعداد استفاده : 65
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالقمر 54-55 والرحمن 1-28 والنازعات 27-46 و الشمس 1-10            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالقمر 1--الرحمن 13            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالقمر والقصار            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,580,723