خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 51 - ذاریات

موضوع : 51 - ذاریات
   تعداد 110
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-30            تعداد استفاده : 788
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:45

مدت : 05:45
کد: 89025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق- الذاریات            تعداد استفاده : 334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالسورة الذاریات            تعداد استفاده : 293
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 6            تعداد استفاده : 557
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2006            تعداد استفاده : 547
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1            تعداد استفاده : 559
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 5            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 3            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1-40            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87017
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم ولقمر والنازعات 2            تعداد استفاده : 1390
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات وقصار السور            تعداد استفاده : 473
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر والنازعات 1            تعداد استفاده : 458
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات والنازعات            تعداد استفاده : 424
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات من بلطیم            تعداد استفاده : 431
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذارایات والنجم والقمر والنازعات            تعداد استفاده : 439
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور عزبة فایزة 3-4-93            تعداد استفاده : 379
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر_2            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر 2            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات والقیامة من الزعفران صدى صوت روعة            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالذاریات من الشهیدی 28-6-1984            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور قریة فایزة الزعفران 3-4-93 صدى صوت            تعداد استفاده : 387
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالذاریات والطور مسجد السیدة زینب 24-11-2009            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الذاریات تلاوة جمیلة عبد الباسط            تعداد استفاده : 612
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات            تعداد استفاده : 290
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - مکة 1951 (2)            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - ق (2)            تعداد استفاده : 143
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - الخمسنیات - نسخة کاملة (2)            تعداد استفاده : 147
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات (2)            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذارایات والطور (2)            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - مکة 1951            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - ق            تعداد استفاده : 140
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات - الخمسنیات - نسخة کاملة            تعداد استفاده : 157
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات (3)            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذارایات والطور            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالذاریات            تعداد استفاده : 210
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالذاریات 16-4-2004            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالذاریات والطور            تعداد استفاده : 141
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والقدر            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور والفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور والفاتحة - میت غراب 24-6-96            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور 8-5-1987 الدنابیق            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات من إیران            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات 1991            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویآخر الذاریات 12-1-2011            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والعلق کفر علام 22-5-2001            تعداد استفاده : 143
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور-کفر الترعه            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور والفاتحة دمتنو أبریل 2005            تعداد استفاده : 141
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور السنبلاوین 28-11-2009            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات والطور - شبراالبهو 15-6-99            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالذاریات الحاقة العلق            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاخر الذاریات والانسان عزبة لبیب 31-5-2008            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالذاریات جلسة خاصة            تعداد استفاده : 310
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالذاریات 1-30            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد کامل یوسف البهتیمیالذاریات 1-60            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 67322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالذاریات والضحى والشرح والتین والعلق            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات من شربین 1970            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات 15- 23            تعداد استفاده : 241
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات 2            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالذاریات 1            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالذاریات والنازعات 02-01-2012            تعداد استفاده : 114
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 63640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود الخشتالذاریات الاحتفال بمولد السیدة نفیسة عام 2006 امسیة دینیة            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : محمود الخشت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود الخشتالذاریات وقصار السور شنبارة منقلا - دیرب نجم 5-10-2012            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : محمود الخشت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالذاریات الطور النجم مولد السیدة زینب 1998            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 61999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمد یحیى الشرقاویالذاریات والنازعات ابو لیلة            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : محمد یحیى الشرقاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریالذاریات            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود خلیل الحصریالذاریات 31-60 الطور 1-43            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 60089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالذاریات وقصار السور            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالذاریات والمزمل و قصار السور            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حمدی محمود الزاملالذاریات والمزمل والضحى شها            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 59558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالذاریات والنازعات ختام میت موسى 8ـ9ـ2009            تعداد استفاده : 240
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 58014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد بسیونیالذاریات 2001            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 57747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد احمد شبیبالذاریات عزاء فهیم محمد سلامه            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد شبیب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 56909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صالح العلیمیالذاریات صالح            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 56749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صالح العلیمیالذاریات والقصار            تعداد استفاده : 71
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 56600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دکتر میرباقریسوره ذاریات- وضعیت بهشت متقین            تعداد استفاده : 132
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:57

مدت : 15:57
کد: 44933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ذاریات آیات 20 تا 21            تعداد استفاده : 390
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:16

مدت : 00:57:16
کد: 26602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 576
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 336
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 274
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 186
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 186
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 99
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 103
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 128
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 120
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 124
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 129
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 79
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 136
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17314
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 146
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 92
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 123
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 116
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 153
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 123
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 130
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 108
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 132
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,819,968