خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 51 - ذاریات

موضوع : 51 - ذاریات
   تعداد 110
استاد محمدحسین سبزعلیتلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-30525
تلاوت
اثر : استاد محمدحسین سبزعلی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:45
زمان : 05:45
کد: 89025
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالق- الذاریات230
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88260
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالسورة الذاریات212
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88217
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 6316
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87450
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2006326
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87448
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1325
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87447
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 5223
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87020
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 3240
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87019
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 2228
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87018
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالذاریات 1-40225
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87017
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم ولقمر والنازعات 2934
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82889
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات وقصار السور266
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82602
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر والنازعات 1268
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82601
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات والنازعات252
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82600
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات من بلطیم256
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82599
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذارایات والنجم والقمر والنازعات261
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82598
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور عزبة فایزة 3-4-93245
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر_2247
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82145
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات والنجم والقمر 2262
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82144
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات والقیامة من الزعفران صدى صوت روعة258
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82143
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمالذاریات من الشهیدی 28-6-1984273
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82142
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سعید مسلمآخر الذاریات والطور قریة فایزة الزعفران 3-4-93 صدى صوت239
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81986
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعالذاریات والطور مسجد السیدة زینب 24-11-2009260
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80065
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الذاریات تلاوة جمیلة عبد الباسط343
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79253
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالذاریات215
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78597
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,874,105,292