خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 50 - ق

موضوع : 50 - ق
   تعداد 351
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات6-8            تعداد استفاده : 1646
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 4:52

مدت : 4:52
کد: 89077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره مبارکه ق آیات 6-11            تعداد استفاده : 1228
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:54

مدت : 04:54
کد: 89056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات من أمسیة 17-11-2008            تعداد استفاده : 857
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 12            تعداد استفاده : 799
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 10            تعداد استفاده : 795
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 5            تعداد استفاده : 813
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق و الرحمن            تعداد استفاده : 830
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق الفجر الکوثر من ایران 2001            تعداد استفاده : 844
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق 31 - 45            تعداد استفاده : 793
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق 2            تعداد استفاده : 826
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالسورة ق وقریش من ایران 1992            تعداد استفاده : 762
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالاواخر ق وقریش            تعداد استفاده : 684
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق وقریش - إیران            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والقصار روووعة            تعداد استفاده : 376
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والزاریات لبنان            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات من امسیة نادرة جدا 2002            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات ج2            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات ایران 1998            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 13            تعداد استفاده : 311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 11            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 9            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 7            تعداد استفاده : 317
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 4            تعداد استفاده : 331
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات 2            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق والذاریات - أمسیة 17-11-2008            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق من ایران            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق 3            تعداد استفاده : 207
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالق 1            تعداد استفاده : 211
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالآخر ق وقریش            تعداد استفاده : 247
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق و الرحمن الکویت            تعداد استفاده : 712
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق الرحمن الجامع الکبیر الکویت 1966            تعداد استفاده : 669
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق 16-45 الرحمن 1-17            تعداد استفاده : 743
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق 16-45 الرحمن 1-14            تعداد استفاده : 660
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق            تعداد استفاده : 212
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق الرحمن الکویت            تعداد استفاده : 226
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق 17-11-2000            تعداد استفاده : 203
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویق 16-45 الرحمن 1-17 الجامع الکبیر لیلة العید 1966            تعداد استفاده : 203
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیق فجر فی رمضان فترة التسعینیات            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیق 1            تعداد استفاده : 390
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیق والرحمن            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیق التلفزیون الترکى            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر ق والشمس والزلزلة            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق والذرایات والطور الحندقوقة            تعداد استفاده : 476
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق والذاریات والقصار کفر الشرقی عزاء العمید سید أحمد 25-5-98            تعداد استفاده : 468
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق من عزبة منیسی 31-1-91            تعداد استفاده : 454
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق الذاریات ابوناجى غربیة 2-8-1996            تعداد استفاده : 449
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمآخر ق وأول الذاریات من کفر الشیخ 2            تعداد استفاده : 214
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق والرحمن والفجر وقصار السور            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق والذاریات            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق والذاریات 9999            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمق روعة خیالیة            تعداد استفاده : 135
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمآخر ق وأول الذاریات من کفر الشیخ            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق والحقة والبلد والعلق            تعداد استفاده : 623
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق من ایران            تعداد استفاده : 631
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق 2006            تعداد استفاده : 583
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق 16-30            تعداد استفاده : 579
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق وقصار            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق والحشر والبلد والفاتحة            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق من إحتفال إذاعة القرآن الکریم بالعام الهجرى الجدید الیوم الثلاثاء 29-12-2009            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق 2            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشق 1            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرق والنازعات 8-11-2012            تعداد استفاده : 265
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابراخر ق بنى حسن            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرق وقصار 29-10-2012            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابراخر ق والزلزلة والتکاثر السنبلاوین 28-5-2012            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعق - الذاریات - الرحمن - الفجر            تعداد استفاده : 829
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعق والذاریات            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعق            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق والنازعات والطارق والبلد نسخة صافیة            تعداد استفاده : 216
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق نادرة            تعداد استفاده : 204
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق 31-45            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق 1-45            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق والنازعات وقصار مسجد السید البدوى            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق والقصار            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق کاملة            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناق 31-45 والنازعات 27-46 والطارق والبلد 1-17            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والذاریات            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق الرحمن            تعداد استفاده : 414
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 9-29 (2)            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 4            تعداد استفاده : 366
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 2 (2)            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق - جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والغاشیة والفجر - الإمارات            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والرحمن (2)            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق والذاریات (2)            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق جمیلة            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق الرحمن (2)            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق البلد (3)            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 9-29            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 5            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 3            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 2            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق 1            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدق (2)            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیق والقصار ختام کفر الحما - طنطا 23-10-2012            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیق والذاریات منشیة بطاش            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیق والانفطار 3            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیق والانفطار 1            تعداد استفاده : 327
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیق من جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 243
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیق فى عزاء ابو هلیل            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,512,845