خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 49 - حجرات

موضوع : 49 - حجرات
   تعداد 65
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق            تعداد استفاده : 1722
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:41

مدت : 05:41
کد: 89069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سورة حجرات آیه 1 -1            تعداد استفاده : 481
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:46

مدت : 22:46
کد: 34900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 1 -2            تعداد استفاده : 362
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:36

مدت : 19:36
کد: 34899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سورة حجرات آیه 1 -3            تعداد استفاده : 355
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:31

مدت : 22:31
کد: 34898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 2 -1            تعداد استفاده : 334
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:35

مدت : 22:35
کد: 34897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 2 -2            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:49

مدت : 18:49
کد: 34896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 2 -3            تعداد استفاده : 319
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:34

مدت : 21:34
کد: 34895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 2 -4            تعداد استفاده : 340
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:44

مدت : 00:24:44
کد: 34894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 2 -5            تعداد استفاده : 333
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:32

مدت : 21:32
کد: 34893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 2 -6            تعداد استفاده : 343
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:24

مدت : 19:24
کد: 34892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 5            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:44

مدت : 23:44
کد: 34891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 6 -1            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:57

مدت : 21:57
کد: 34890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سورة حجرات آیه 6 -2            تعداد استفاده : 334
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:29

مدت : 22:29
کد: 34889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 6 -3            تعداد استفاده : 335
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 20:21

مدت : 20:21
کد: 34888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 6 -4            تعداد استفاده : 320
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:16

مدت : 00:25:16
کد: 34887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 6 -5            تعداد استفاده : 308
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:04

مدت : 00:25:04
کد: 34886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیحضرت زهرا س در قرآن            تعداد استفاده : 319
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:58

مدت : 23:58
کد: 34885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 7            تعداد استفاده : 324
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:40

مدت : 00:24:40
کد: 34884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیات 7 تا 8            تعداد استفاده : 317
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:25

مدت : 00:25:25
کد: 34883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 9 -1            تعداد استفاده : 323
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:52

مدت : 00:25:52
کد: 34882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 9 -2            تعداد استفاده : 329
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:29

مدت : 22:29
کد: 34881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 9 -3            تعداد استفاده : 324
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:52

مدت : 00:24:52
کد: 34880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیره سوره حجرات آیات 9 تا 10            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 22:24

مدت : 22:24
کد: 34879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 10            تعداد استفاده : 324
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 19:33

مدت : 19:33
کد: 34878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 11            تعداد استفاده : 372
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:15

مدت : 00:24:15
کد: 34877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 12 -1            تعداد استفاده : 171
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:39

مدت : 21:39
کد: 34876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 12 -2            تعداد استفاده : 142
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:02

مدت : 00:24:02
کد: 34875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 13            تعداد استفاده : 147
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:55

مدت : 23:55
کد: 34873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیه 14            تعداد استفاده : 139
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:32

مدت : 00:24:32
کد: 34846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره حجرات آیات 15 تا 18            تعداد استفاده : 143
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:19

مدت : 00:24:19
کد: 34845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 627
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 406
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 285
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 268
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 سید رمضانقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 203
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 177
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 18110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 173
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 175
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 187
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 170
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 173
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 149
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 167
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 201
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 167
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 17084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 182
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 181
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 189
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 188
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 116
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 128
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 أحمد صابرقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 179
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 134
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 129
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 147
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 177
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 15716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه حجرات ،آیه 13 تا 18 ،ق 1 تا 8 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 983
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات ، شمس            تعداد استفاده : 854
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات ، ق 13 تا آخر            تعداد استفاده : 1442
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات 13 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح            تعداد استفاده : 1041
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات 31 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح            تعداد استفاده : 815
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات 13 تا پایان ، ق ، انشراح ، توحید ،            تعداد استفاده : 1640
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 10258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه حجرات 1 تا 3            تعداد استفاده : 313
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی

مدت :
کد: 7146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات، ق، انشراح و اخلاص            تعداد استفاده : 3877
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 52:56
توضیحات : تلاوت سوره های حجرات، ق، انشراح و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل (52:56)

مدت : 52:56
کد: 6413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,790,521