خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 43 - زخرف

موضوع : 43 - زخرف
   تعداد 222
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف والدخان قرآن الجمعة من شبین الکوم 9_6_2006            تعداد استفاده : 636
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف و الدخان 1991            تعداد استفاده : 632
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 8            تعداد استفاده : 621
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 68-89            تعداد استفاده : 605
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 3            تعداد استفاده : 642
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 1988            تعداد استفاده : 594
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 1979            تعداد استفاده : 592
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف والدخان            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف والدخان 4            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف والدخان من الجامع الأزهر            تعداد استفاده : 399
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف من مسجد الإمام الحسین 1980            تعداد استفاده : 424
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف من الأزهر            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف الکوامل 1988            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 9            تعداد استفاده : 390
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 7            تعداد استفاده : 406
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 68-80            تعداد استفاده : 421
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 4            تعداد استفاده : 416
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 2            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 1980 من الجامع الأزهر            تعداد استفاده : 404
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالزخرف 16-11-2012            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف            تعداد استفاده : 642
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف والدخان والقدر من الحسین            تعداد استفاده : 653
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف و الدخان و القدر            تعداد استفاده : 647
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان والقدر فی عام 1966 فی الکویت وفی شهر رمضان            تعداد استفاده : 634
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان القدر إذاعة القرآن الکریم            تعداد استفاده : 660
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان 4            تعداد استفاده : 461
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان 2            تعداد استفاده : 485
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف 68-89            تعداد استفاده : 464
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف 68-89 لیبیا 1964            تعداد استفاده : 456
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف 68-89 الدخان 1-8 القدر 1966            تعداد استفاده : 472
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف 68-84 الدخان 1-8 القدر الحسین            تعداد استفاده : 498
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف والدخان والقدر            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف والدخان والقدر الکویت            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف روعة            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان القدر            تعداد استفاده : 190
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان القدر - جامع الحسین - ستینیات            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان 3            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف الدخان 1            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف 68-89 والدخان 1-8 والقدر جامع الحسین            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف 68-89 الدخان 1-8 والقدر تلاوة 2            تعداد استفاده : 187
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالزخرف 68-89 الدخان 1-37 لیبیا            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالزخرف والدخان فجر رمضان 98 السیده زینب            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالزخرف والدخان            تعداد استفاده : 177
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالزخرف قصار السور ببشالوش میت غمر 16-7-2008            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر الزخرف وأول الدخان فجر رمضانی من مسجد السیدة زینب 1998 روعه            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف والدخان من دمرو            تعداد استفاده : 290
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف والدخان من الحامول 11-1-99            تعداد استفاده : 283
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف والدخان 1            تعداد استفاده : 298
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف من قریة إیطالیا الحامول صدى صوت            تعداد استفاده : 247
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف من الآیة 63 إلى الآیة 84 قلین البلد 1999            تعداد استفاده : 285
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف 84-89 والدخان 1-57 - الحامول 11-1-1999            تعداد استفاده : 247
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف            تعداد استفاده : 130
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف والدخان من الحلافی 4-5-94            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف والدخان 2            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف من قلین 22-11- 1999 صدى صوت            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف من إیطالیا 18-1-93            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالزخرف ختام عزاء آخر النمل والقصص صدى صوت            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82157
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالزخرف 1-46            تعداد استفاده : 277
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرالزخرف والدخان صفط زریق            تعداد استفاده : 136
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالزخرف 1            تعداد استفاده : 405
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالزخرف 84-89 الدخان 1-12 القدر مصر            تعداد استفاده : 132
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80330
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالزخرف 67-89 الدخان 1-8 الحسین            تعداد استفاده : 122
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالزخرف            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالزخرف 68-89 الدخان 1-12 الضحى مصر            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالزخرف 67-78 ایران            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالزخرف والدخان 2            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالزخرف والدخان 1            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف            تعداد استفاده : 126
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف والدخان (2)            تعداد استفاده : 132
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف 73 - اخر السورة وسور الدخان - الجاثیة - الاحقاف 1 - 14            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف (4)            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف (2)            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف والدخان            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف تلاوة جمیلة            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف 7            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالزخرف (3)            تعداد استفاده : 89
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف والدخان فجر الجامع الازهر 3-11-2011            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف والدخان بساط کریم 17-1-2013            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف والدخان أمسیة 25-8-2010 من بلبیس            تعداد استفاده : 144
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف فى الشوبک            تعداد استفاده : 137
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف الدخان 4            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف الدخان 2            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف 27-1-2007            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف 2            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف والدخان والکوثر مسجد الشیخ قاسم سنتماى میت غمر دقهلیة 17-12-2007            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف والدخان تلاوة مختلفة            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف والدخان امسیة شبرا النخلة 9-7-2010            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف والتکویر            تعداد استفاده : 93
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف عزبة حنا أبو حماد 30-7-2012            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف الدخان 3            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف الدخان 1            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالزخرف 3            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالزخرف والدخان اکراش 8 -6-2012            تعداد استفاده : 278
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالزخرف قصار السور ببشالوش -میت غمر 16-7-2008            تعداد استفاده : 282
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالزخرف والدخان بعزبة الشبراوی اجا 3-6-2012            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود شحات انورالزخرف والدخان اکراش 8-6-2012            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالزخرف والدخان صدقا 30-8-2011            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالزخرف الدخان 2            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالزخرف            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالزخرف والدخان - حلقة من برنامج سهرة مع القرآن الکریم            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,520,055