خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 40 - غافر - مؤمن

موضوع : 40 - غافر - مؤمن
   تعداد 230
استاد حاج احمد ابوالقاسمیتلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات 1-3            تعداد استفاده : 812
تلاوت
اثر : استاد حاج احمد ابوالقاسمی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:06

مدت : 05:06
کد: 89035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالغافر أمسیة المرفقة            تعداد استفاده : 801
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالغافر والکوثر            تعداد استفاده : 402
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالغافر أمسیة من قویسنا منوفیه 25-1-2010            تعداد استفاده : 380
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالغافر أمسیة 25-1-2010 من قویسنا منوفیه            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویغافر-صلاة الفجر            تعداد استفاده : 857
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویغافر 2            تعداد استفاده : 865
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویغافر 1            تعداد استفاده : 751
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویغافر الذین یحملون العرش ومن حوله            تعداد استفاده : 446
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویغافر 1980            تعداد استفاده : 502
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر            تعداد استفاده : 818
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر لیبیا            تعداد استفاده : 774
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر 39-68 لیبیا            تعداد استفاده : 788
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر 39-68 تسجیلات لیبیا 1            تعداد استفاده : 799
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر 3            تعداد استفاده : 774
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر، لیبیا 1964            تعداد استفاده : 457
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر وقصار السور قدیم            تعداد استفاده : 443
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر رادیو سوریا            تعداد استفاده : 445
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86136
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر 39-68            تعداد استفاده : 440
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر 39-68 تسجیلات لیبیا 2            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر 35-65 مسجد الحسین قران فجر 1960            تعداد استفاده : 430
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر 2            تعداد استفاده : 393
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویغافر - من الحسین            تعداد استفاده : 388
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر            تعداد استفاده : 1590
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیمقطع غافر رائع            تعداد استفاده : 855
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر مقطع روعة            تعداد استفاده : 588
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر وقصار ـ مسهلة            تعداد استفاده : 391
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر والحاقة            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر من صهبرة            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر مسهلة            تعداد استفاده : 379
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85284
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر صهبرة 1999            تعداد استفاده : 365
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر اجمل امسیة            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر 3            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیمقطع غافر            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر مقطع            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر مقطع رووعة            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر مقطع رائع            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر والله فوق الروعة            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر والتکویر ـ الحبش            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر من السنبلاوین            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر قران فجر            تعداد استفاده : 178
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیغافر الحبش شرقیة            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیسورة غافر من تسجیلات قران الجمعة            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیامسیة غافر والانشقاق مسجد بلال ابن رباح بقریة النخاس الزقازیق 1988            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر وقصار السور قدیم            تعداد استفاده : 433
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر والنازعات والإخلاص والفلق            تعداد استفاده : 462
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر والرحمن والبلد            تعداد استفاده : 481
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر والإنشقاق            تعداد استفاده : 423
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر 2            تعداد استفاده : 437
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر والنبأ قدیمة جدا وتحفة            تعداد استفاده : 201
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر والقصار            تعداد استفاده : 135
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر والرحمن والبلد صدى صوت رائعة            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر من القلیعة 1992            تعداد استفاده : 128
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمغافر 1            تعداد استفاده : 135
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمختام غافر من القلیعة 92            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشغافر            تعداد استفاده : 534
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشغافر 41-77            تعداد استفاده : 476
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشغافر 66- 85 فصلت 1-8            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشغافر 41-77 استدیو            تعداد استفاده : 141
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشسورة غافر            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر نادرة            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر عزاء الحاج سعد المصرى الزقازیق 9-11-2011            تعداد استفاده : 177
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر الجعفریة 8 -1-2013            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر الابراهیمیة 30 - 12 - 2013            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر قریة القنان السنبلاوین دقهلیة 27-12-2010            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر السنبلاوین 15-3-2012            تعداد استفاده : 113
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرغافر البوها- کفر صقر 30-7-2011            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعغافر            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعغافر 64-68 السیدة زینب            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعغافر 18-28 المزمل 1-11 الضحى الانشراح باکستان 2005            تعداد استفاده : 201
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعغافر 64-68 لبنان            تعداد استفاده : 112
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعغافر 57-68 النصر ایران            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعغافر 1-3 لبنان            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80177
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر41-46            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر وفصلت            تعداد استفاده : 324
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر فصلت            تعداد استفاده : 324
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر تلاوة جمیلة            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر 21 - 42            تعداد استفاده : 315
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79309
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر 10-14            تعداد استفاده : 300
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79308
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر 1 - 27 (2)            تعداد استفاده : 323
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79307
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر وفصلت (2)            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر والنبأ والفجر - جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر من الدوحة عبدالباسط            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر فصلت (2)            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر النبأ الفجر            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر النبأ الفجر (2)            تعداد استفاده : 88
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر 21 - 42 (2)            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر 1 - 27            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدغافر (2)            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیغافر            تعداد استفاده : 292
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیغافر 2011            تعداد استفاده : 293
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیغافر والفلق ایران            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویغــافر والقدر سندوب 5-1-2010            تعداد استفاده : 441
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 73342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویغافر والانفطار            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویغافر ج2            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویغافر ایران            تعداد استفاده : 91
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شعبان عبدالعزیز صیادغافر 2            تعداد استفاده : 876
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شعبان عبدالعزیز صیادغافر 7 - 11            تعداد استفاده : 254
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,772,881