خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 36 - یس

موضوع : 36 - یس
   تعداد 396
استاد سید متولی عبد العالیس وقصار السور            تعداد استفاده : 1267
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 89005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالیس و قصار السور            تعداد استفاده : 1268
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 89004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالیس 1-45            تعداد استفاده : 1309
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 89003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالیس والبلد والنصر            تعداد استفاده : 394
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالیس کاملة والبلد والنصر            تعداد استفاده : 405
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالیس 1            تعداد استفاده : 446
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالأخر یس الحاج السیددوار العزایزة            تعداد استفاده : 471
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس والصافات            تعداد استفاده : 1081
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس القصار            تعداد استفاده : 1094
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس 2            تعداد استفاده : 1047
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس 1-54 الکویت استودیو            تعداد استفاده : 1071
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس من مسجد حسین            تعداد استفاده : 491
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس الحشر 1976            تعداد استفاده : 517
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس 2008            تعداد استفاده : 495
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس 1            تعداد استفاده : 496
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاوییس 1-44            تعداد استفاده : 524
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاوییس کاملة تلاوة اخرى            تعداد استفاده : 1073
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاوییس استدیو            تعداد استفاده : 1019
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاوییس إذاعة دمشق            تعداد استفاده : 1010
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاوییس کاملة            تعداد استفاده : 452
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاوییس سوریا            تعداد استفاده : 428
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاوییس اذاعة دمشق            تعداد استفاده : 432
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاوییس 55-83            تعداد استفاده : 442
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس            تعداد استفاده : 1514
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس وقصار ختام کفر میت البز زفتى غربیة            تعداد استفاده : 678
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس و البلد و الشمس-الحبش 1998            تعداد استفاده : 494
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 8            تعداد استفاده : 491
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 6            تعداد استفاده : 486
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 4            تعداد استفاده : 494
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 1            تعداد استفاده : 509
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیاخر یس وقصار السور غزالة 97            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس والصافات والقصار من بهنای 1998 نادرة            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس والصافات کفر شعبان 24-4-1998            تعداد استفاده : 149
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس والتین والعلق من زفتى 1999            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس وأول الصافات من الحبش روعه            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس مقطع رهیب            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیمقطع یس والصافات            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس[76-83] والصافات[1-4] مصر - ج2            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس وقصار الحبش 1998            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والقصار المنزلة 1998            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والصافات والانفطار والطارق والاعلى شلشلامون            تعداد استفاده : 155
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والصافات زفتى غربیة 1996            تعداد استفاده : 172
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والصافات بنى صالح            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والصافات الجعافرة قلیوبیة 98            تعداد استفاده : 150
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والصافات 3            تعداد استفاده : 162
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والصافات 1            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والحشر والفاتحة والبقره ختام            تعداد استفاده : 148
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس والإنشقاق من غزاله 98            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس و النازعات و النصر المحلة الکبرى 1986            تعداد استفاده : 152
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس و الصافات الحبش            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس و الصافات - مشتول السوق 1997            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس رائعة            تعداد استفاده : 81
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس الصافات 3            تعداد استفاده : 68
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس الصافات 1            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 7            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 5            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 3            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثییس 2            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیاخر یس والصافات            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأول یس من المنشأة الکبری ممتازة            تعداد استفاده : 562
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس والمطففین والشرح والتین والعلق من آشمون ختام            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس والصافات من زفتی 1996            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس والصافات العواسجه 1988 روعه            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس والبلد والشمس من الحبش 1998 ممتازة            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیآخر یس و قصار السور ناهیا میک 1986 ممتازة            تعداد استفاده : 94
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس وما علمناه الشعر            تعداد استفاده : 751
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس وقصار السور من إبشان 82 صدى صوت            تعداد استفاده : 808
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس من بلطیم قدیمة جدا            تعداد استفاده : 740
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس قلین 80            تعداد استفاده : 521
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس والنبأ وعبس والفجر إبشان 1982            تعداد استفاده : 549
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس وما علمناه الشعر بلطیم 14-9-85            تعداد استفاده : 105
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس من قطور 73            تعداد استفاده : 99
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس من العنتراوی 15-2-94            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمیس البینة الزلزلة العادیات القارعة            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82407
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمآخر یس والصافات من الزعفران            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس کاملة            تعداد استفاده : 1025
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس 60-83 الصافات 1-21            تعداد استفاده : 1017
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس 4            تعداد استفاده : 997
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس 2            تعداد استفاده : 1035
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشسورة یس            تعداد استفاده : 447
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس وقصار            تعداد استفاده : 138
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس 69-76            تعداد استفاده : 130
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس 60-83 استدیو            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس 3            تعداد استفاده : 130
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشیس 1            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابریس والرحمن والقصار-المجفف دیرب نجم شرقیه            تعداد استفاده : 456
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرآخر یس وقصار السور تفهنا الأشراف            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعیس 33 - 50            تعداد استفاده : 865
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعیس 13- 32            تعداد استفاده : 219
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعیس 1-83 استدیو            تعداد استفاده : 408
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعیس 77 - 83            تعداد استفاده : 72
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البنایس والنازعات عزاء بقریة دکما            تعداد استفاده : 434
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البنایس 69-83 والنازعات 27-46 وقصار            تعداد استفاده : 415
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البنایس والصافات والنازعات والأعلى            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدیس-السعودیة            تعداد استفاده : 805
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدیس والصافات (2)            تعداد استفاده : 727
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدیس والشورى (2)            تعداد استفاده : 594
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدیس الصافات            تعداد استفاده : 662
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدیس 45-54            تعداد استفاده : 663
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,599,873