خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 35 - فاطر

موضوع : 35 - فاطر
   تعداد 431
 تلاوت زیبای قاری نوجوان در محضر رهبر انقلاب            تعداد استفاده : 799
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : روشنگری
توضیحات : آیه 8 سوره فاطر

مدت :
کد: 89022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر ویس            تعداد استفاده : 781
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر ش2            تعداد استفاده : 781
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر جزء 2            تعداد استفاده : 761
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر امسیة 2-5-2011            تعداد استفاده : 749
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر 29- 35            تعداد استفاده : 719
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر 3            تعداد استفاده : 764
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر 1            تعداد استفاده : 777
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالأخر فاطر            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر یس            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر ویس القاهرة            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر من ایران            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر ش1            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر ج1 عزاء            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر 2008            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر 4            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالفاطر 2            تعداد استفاده : 325
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88248
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویفاطر و یس موریفون 1977            تعداد استفاده : 823
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویفاطر 1 - 28            تعداد استفاده : 434
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویفاطر 3            تعداد استفاده : 732
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویفاطر 10-28            تعداد استفاده : 766
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویفاطر 1-25            تعداد استفاده : 749
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویفاطر لیبیا            تعداد استفاده : 363
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویفاطر لیبا 1            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویفاطر 2            تعداد استفاده : 370
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویفاطر 1            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویسبأ فاطر            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر-کفرالحاج حسن            تعداد استفاده : 362
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85298
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر والضحى والشرح فى المنشاه الکبرى            تعداد استفاده : 382
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85297
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر من المنزلة            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر من الاسطوانة            تعداد استفاده : 388
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر صافور 6-12-1989            تعداد استفاده : 371
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85294
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر حانوت زفتى غربیه            تعداد استفاده : 367
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85293
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر الناصریه سمنود 3-99            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85292
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر القبه 98            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر 3            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85290
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر 1988            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر - کفر الحاج حسن 1998            تعداد استفاده : 379
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85288
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیاخر فاطر والضحى والشرح والتین روووعة            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأول فاطر من کفر الحاج حسن            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأول فاطر من المنزله 1998 ممتازة            تعداد استفاده : 171
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر-حانوت-زفتى غربیه            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر نجوم            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر من السماکین            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر قران فجر            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر خارجى            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر امسیة من قریة شبرا العنب 1987            تعداد استفاده : 168
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر المنزلة صافور 98            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر الزقازیق 1998            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر 2            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر 1            تعداد استفاده : 92
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیفاطر - تلاوة نادرة            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأول فاطر من منشیة صهبره 1999 ممتازة            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأول فاطر من سرادق عابدین 1988            تعداد استفاده : 110
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأول فاطر من السماکین قمة الروعة 98            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 83027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمفاطر من الزعفران            تعداد استفاده : 398
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمسبأ وفاطر            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمفاطر ویس من العنتراوی الحامول 15-2-94            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمفاطر الحلافی            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمآخر فاطر وأول یس من الحامول 15-2-94 صدى صوت            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشفاطر 1 - 12            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر قرقیرة 2011            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر عزبة البنا - دیرب نجم عزاء الحاج حسن البنا 19-2-2013            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر العشاء العزب            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81323
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر 1            تعداد استفاده : 159
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81322
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر کفر صقر            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر عشاء العزب الاحد 28 11 2010            تعداد استفاده : 96
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر العشاء            تعداد استفاده : 100
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود محمد صابرفاطر 2009            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعفاطر 24-45 استدیو            تعداد استفاده : 211
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعفاطر 1-24 استدیو            تعداد استفاده : 212
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعفاطر ایران            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعفاطر 2            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعفاطر 1            تعداد استفاده : 103
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البنافاطر بالکویت            تعداد استفاده : 201
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البنافاطر 29-34            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البنافاطر 29-41            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر یس            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر واول سورة یس            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر و یس (2)            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر 38-40            تعداد استفاده : 335
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر 15 - 41            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79317
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر یس (2)            تعداد استفاده : 65
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر و یس            تعداد استفاده : 69
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر 5-8            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر 29 - 33            تعداد استفاده : 70
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدفاطر 15 - 41 (2)            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 77652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر والعلق            تعداد استفاده : 323
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر والضحى والفاتحة ختام لیلة منشأة عاصم            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر و الزمر 1            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر منشأة عاصم            تعداد استفاده : 321
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر من منشأ عاصم منیة النصر            تعداد استفاده : 319
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر من إیران            تعداد استفاده : 314
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر لیلة رمضانیة رائعة            تعداد استفاده : 326
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر کفر الحما طنطا 23-10-2012            تعداد استفاده : 291
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر فى ایران            تعداد استفاده : 242
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر عزاء شقیقه المستشار مرتضى منصور 24-9-2010            تعداد استفاده : 311
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر ظفر رائع            تعداد استفاده : 289
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر رائعة            تعداد استفاده : 292
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیفاطر تسجیل ماستار            تعداد استفاده : 303
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,073,519,749