خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 30 - روم

موضوع : 30 - روم
   تعداد 188
استاد سید متولی عبد العالالروم وقصار فرح خالد مبروک            تعداد استفاده : 540
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالروم والقصار            تعداد استفاده : 559
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 88659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید متولی عبد العالالروم وقران ظهر جمعه 24-7-2008            تعداد استفاده : 316
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد محمود طبلاویالروم            تعداد استفاده : 387
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 87026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم            تعداد استفاده : 591
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم والقصار            تعداد استفاده : 575
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم نادرة            تعداد استفاده : 584
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم من أسیوط            تعداد استفاده : 594
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم مسجد محمد الخامس المغرب 1960            تعداد استفاده : 598
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم لیبیا 1            تعداد استفاده : 565
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم سوریا            تعداد استفاده : 588
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم القصار سوریا            تعداد استفاده : 562
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم الانفطار            تعداد استفاده : 577
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم الأقصى            تعداد استفاده : 590
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 6            تعداد استفاده : 570
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 5            تعداد استفاده : 585
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 3            تعداد استفاده : 595
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-60 الانفطار القمر البلد            تعداد استفاده : 616
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-54 تلاوة مذهلة            تعداد استفاده : 606
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-47            تعداد استفاده : 570
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-46 اذاعة السعودیة            تعداد استفاده : 596
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-45 الجامع الأموی دمشق سوریا            تعداد استفاده : 603
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40- بدون صدى            تعداد استفاده : 589
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 مختلف            تعداد استفاده : 575
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 الجامع الأموی دمشق1960            تعداد استفاده : 583
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-37 جامع الحسین            تعداد استفاده : 446
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-36 مختلف            تعداد استفاده : 443
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-30 الضحى الشرح الفاتحة وأول البقرة            تعداد استفاده : 465
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17 - 36            تعداد استفاده : 437
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 1-17            تعداد استفاده : 425
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم - أسوان            تعداد استفاده : 380
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 86478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم، لیبیا            تعداد استفاده : 175
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم-أسیوط            تعداد استفاده : 176
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم والضحى والشرح والفاتحة وأول البقرة من سوریا            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم من17-54 عزاء أسیوط            تعداد استفاده : 171
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم من 17-36 من الأقصى            تعداد استفاده : 165
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم لیبیا 2            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم کاملة            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم رادیو سوریا            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم القصار سوریا 1            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم الانفطار القمر البلد            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم اسیوط            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 54-60 لقمان 1-26            تعداد استفاده : 170
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 4            تعداد استفاده : 151
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 2            تعداد استفاده : 160
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-54            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-54 اسیوط            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-46            تعداد استفاده : 158
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-45            تعداد استفاده : 154
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40            تعداد استفاده : 181
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 من سوریا            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 المسجد الکبیر الکویت 1966            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-40 المسجد الأموی 1960            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-36            تعداد استفاده : 119
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-32            تعداد استفاده : 111
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 17-30 الضحى الانشراح الفاتحة البقرة 1-5 سوریا            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم 1            تعداد استفاده : 101
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم - من الحسین            تعداد استفاده : 108
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالروم مقطع            تعداد استفاده : 488
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 85531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالروم 1-30 مسجد الحسین            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیأول الروم تلاوة فجر            تعداد استفاده : 117
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد اللیثیالروم            تعداد استفاده : 124
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 84156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سعید مسلمالروم            تعداد استفاده : 129
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 82156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد راغب مصطفی غلوشالروم لقمان السجدة            تعداد استفاده : 133
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 81535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد ابوالعینین شعیشعالروم 1 - 27            تعداد استفاده : 232
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالروم وقریش إیران            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد دکتر احمد احمد نعینعالروم 22-27 ایران            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 80069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمود علی البناالروم 54--لقمان 22            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 79849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم17-26            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم والسجدة (2)            تعداد استفاده : 118
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم لقمان (3)            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 31 - 60            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 1 - 30            تعداد استفاده : 128
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 78636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم والسجدة            تعداد استفاده : 107
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم لقمان            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم لقمان (2)            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 31 - 60 (2)            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالروم 1 - 30 (2)            تعداد استفاده : 71
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 76971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالروم 1 ایران            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 75727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 عبد الفتاح الطاروطیالروم 2 ایران            تعداد استفاده : 84
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 74924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم والفاتحه من ایران 2004            تعداد استفاده : 120
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم والفاتحة إیران            تعداد استفاده : 98
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 72862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم والفاتحة            تعداد استفاده : 66
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالروم 1            تعداد استفاده : 75
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 71660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالروم 2            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد سید سعیدالروم 1            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 70781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد مصطفی اسماعیلالروم 1-29            تعداد استفاده : 104
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 69724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد-الروم_17-26            تعداد استفاده : 69
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 محمود أبو الوفا الصعیدىالروم الأعلى إحتفال الإسراء والمعراج 13-7-2009            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 68265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالروم 1-30 فجر 15-6-1992            تعداد استفاده : 116
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 66636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد شحات محمد انورالروم فجر 1992            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 65581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم اسکندریة            تعداد استفاده : 240
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم 2            تعداد استفاده : 233
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم والبروج            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64412
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم 3            تعداد استفاده : 102
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64411
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد عبدالعزیزحصانالروم 1            تعداد استفاده : 106
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64410
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
 حجاج رمضان الهنداویالروم والعلق باکستان 2009            تعداد استفاده : 214
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 64006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم            تعداد استفاده : 90
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم وقصار حفله ال مخزم المحروسه 2003            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
استاد محمد صدیق منشاویالروم والانشقاق والبلد 4-12-1980            تعداد استفاده : 68
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه

مدت :
کد: 62014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,810,918