خدمات ارزش افزوده
نمایش پیشواز- دسته : شعر و سخن

دسته : شعر و سخن
تعداد 657 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین

حذف از شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : قواره ی رژیم صهیونیستی
تاریخ : 1392/01/04
کد ایرانسل : 4416862
کد همراه اول : 28753
کد رایتل : 4001323
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

رهبر معظم انقلاب - روز جوان فارسی عنوان : توصیه به جوانان
تاریخ : 1389/08/05
کد ایرانسل : 4412050
کد همراه اول : 31683
کد رایتل : 4001227
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط

رهبر معظم انقلاب - رحلت امام خمینی (ره) فارسی عنوان : تقوا یعنی
تاریخ : 1390/04/20
کد ایرانسل : 4413618
کد همراه اول : 31681
کد رایتل : 4002167
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : رحلت امام خمینی (ره) اضافه به شروط

رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی عنوان : یاد خدا
تاریخ : 1390/04/29
کد ایرانسل : 4413623
کد همراه اول : 31685
کد رایتل : 4002172
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : وظیفه امروز ما
تاریخ : 1389/10/12
کد ایرانسل : 4412428
کد همراه اول : 31684
کد رایتل : 4009037
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

رهبر معظم انقلاب - هفته دفاع مقدس فارسی عنوان : اعتقاد به شهادت
تاریخ : 1389/08/05
کد ایرانسل : 4412044
کد همراه اول : 31666
کد رایتل : 4001221
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : گشاده رو بودن مسولین
تاریخ : 1389/08/19
کد ایرانسل : 4412144
کد همراه اول : 31669
کد رایتل : 4001241
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : عظمت ایران و شهدا
تاریخ : 1389/08/05
کد ایرانسل : 4412043
کد همراه اول : 31660
کد رایتل : 4001220
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : در راه پیشرفت
تاریخ : 1391/03/21
کد ایرانسل : 4415943
کد همراه اول : 32856
کد رایتل : 4001316
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : عظمت زن در حجاب
تاریخ : 1389/06/29
کد ایرانسل : 4412026
کد همراه اول : 31659
کد رایتل : 4001211
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : خطاب به جوانان
تاریخ : 1389/08/19
کد ایرانسل : 4412139
کد همراه اول : 31675
کد رایتل : 4001236
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط

رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی عنوان : خدا با شماست
تاریخ : 1390/11/29
کد ایرانسل : 4415127
کد همراه اول : 87091
کد رایتل : 4002097
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : نیروی انتظامی
تاریخ : 1390/07/10
کد ایرانسل : 4414135
کد همراه اول : 87109
کد رایتل : 4002183
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : در مقابله با تهاجم
تاریخ : 1391/01/19
کد ایرانسل : 4415535
کد همراه اول : 87056
کد رایتل : 4001314
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : با قرآن خود را بسازید
تاریخ : 1389/12/10
کد ایرانسل : 4412886
کد همراه اول : 31661
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : کار برای خدا
تاریخ : 1390/07/10
کد ایرانسل : 4414137
کد همراه اول : 87089
کد رایتل : 4002185
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : یکی از دو بهترین
تاریخ : 1389/08/19
کد ایرانسل : 4412142
کد همراه اول : 31686
کد رایتل : 4001239
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : اتکا جوانان به خود
تاریخ : 1389/09/08
کد ایرانسل : 4412255
کد همراه اول : 31667
کد رایتل : 4001255
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : در صحنه ماندن جوانان
تاریخ : 1389/08/19
کد ایرانسل : 4412146
کد همراه اول : 31687
کد رایتل : 4001243
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : روز دانش آموز اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : ما راینا الا جمیلا
تاریخ : 1389/08/05
کد ایرانسل : 4412046
کد همراه اول : 31676
کد رایتل : 4001223
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : هفته دفاع مقدس اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : دعای رهبر در محرم91
تاریخ : 1391/10/11
کد ایرانسل : 4416785
کد همراه اول : 12022
کد رایتل : 400447
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : محرم اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : فتنه یعنی...
تاریخ : 1389/10/12
کد ایرانسل : 4412422
کد همراه اول : 31668
کد رایتل : 4009031
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

رهبر معظم انقلاب - متفرقه فارسی عنوان : توقف ممنوع
تاریخ : 1391/07/30
کد ایرانسل : 4416496
کد همراه اول : 32773
کد رایتل : 4001343
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : جوان و نیروی جوانی
تاریخ : 1389/12/10
کد ایرانسل : 4412894
کد همراه اول : 31673
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : روز جوان اضافه به شروط

تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : رهبر معظم انقلاب عنوان : تهدیدی برای رژیم صهیونیسم
تاریخ : 1390/07/18
کد ایرانسل : 4414140
کد همراه اول : 87122
کد رایتل : 4002188
اثر : رهبر معظم انقلاب اضافه به شروط
مناسبت : روز قدس اضافه به شروط

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,523,263