خدمات ارزش افزوده

    نمایش پیشواز- صاحب اثر : سعد الغامدی

صاحب اثر : سعد الغامدی

تعداد 106 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
سعد الغامدی - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسی
            
عنوان : سوره یس.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413721
کد همراه اول : 63192
کد رایـــتـــــــــــل : 40010288
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/03
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره جن.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414015
کد همراه اول : 71324
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/05/15
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : ان ینصرکم الله.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414222
کد همراه اول : 71441
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : کل نفس ذائقه الموت.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414225
کد همراه اول : 71444
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : قل اللهم مالک الملک.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414224
کد همراه اول : 71443
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : توبوا الی الله.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414110
کد همراه اول : 71365
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/05/28
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : فاغفرلناذنوبنا.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414223
کد همراه اول : 71442
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره بقره.الغامدی.آیه255
کد ایرانـســــل : 4413187
کد همراه اول : 62823
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره ملک.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414109
کد همراه اول : 71361
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/05/28
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره تین.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413789
کد همراه اول : 63188
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/29
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره انسان.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413955
کد همراه اول : 62835
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/05/15
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : نوای دلنشین قرآن.سری1
کد ایرانـســــل : 944111
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/01/16
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره انشقاق.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413946
کد همراه اول : 62837
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/05/15
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره علق.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413722
کد همراه اول : 63106
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/03
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : لا تاکلو الربوا.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414226
کد همراه اول : 71445
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : ان الدین عندالله الاسلام.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414220
کد همراه اول : 71439
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : ماالحیوه الدنیا.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414440
کد همراه اول : 76104
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/18
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : ومن یتق الله.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414111
کد همراه اول : 71369
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/05/28
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : لا تزغ قلوبنا.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414218
کد همراه اول : 71437
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : وبتغوا الیه الوسیله.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414342
کد همراه اول : 73450
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره شمس.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413920
کد همراه اول : 71309
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/05/01
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره مسد.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413787
کد همراه اول : 63167
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/04/29
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سارعوا الی مغفره.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414228
کد همراه اول : 71447
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/06/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : اکملت لکم دینکم.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4414341
کد همراه اول : 73449
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/07/10
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : سعد الغامدی
            
عنوان : سوره حمد.الغامدی
کد ایرانـســــل : 4413190
کد همراه اول : 62845
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,616,123