خدمات ارزش افزوده

    نمایش پیشواز- صاحب اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد

صاحب اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد

تعداد 24 تغییر ترتیب به ترتیب محبوبترین
حذف از شروط
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره بلد. آیات1تا4
کد ایرانـســــل : 4413107
کد همراه اول : 56568
کد رایـــتـــــــــــل : 4007313
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره حج.آیه28
کد ایرانـســــل : 4413142
کد همراه اول : 56573
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره شمس.آیات1تا8
کد ایرانـســــل : 4413117
کد همراه اول : 56580
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره قیامت.آیات1تا4
کد ایرانـســــل : 4413111
کد همراه اول : 56572
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره بقره.آیه255
کد ایرانـســــل : 4413184
کد همراه اول : 62825
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/26
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره شوری آیه53وقاف آیه1
کد ایرانـســــل : 4413118
کد همراه اول : 56581
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره فجر.آیات27تا28
کد ایرانـســــل : 4413273
کد همراه اول : 71287
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/24
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره بلد.عبدالباسط.آیات1تا4
کد ایرانـســــل : 4413271
کد همراه اول : 71284
کد رایـــتـــــــــــل : 4007313
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/24
عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسی
            
عنوان : سوره یوسف آیه23
کد ایرانـســــل : 4413122
کد همراه اول : 56585
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : اذان عبدالباسط 3
کد ایرانـســــل : 4411673
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/04/13
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره حشر.آیه21
کد ایرانـســــل : 4413276
کد همراه اول : 63148
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/02/24
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : اذان عبدالباسط 2
کد ایرانـســــل : 4411672
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/04/13
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره کوثر.عبدالباسط
کد ایرانـســــل : 4416904
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/12/22
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره قاف.آیات6تا7
کد ایرانـســــل : 4413109
کد همراه اول : 56570
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : اذان عبدالباسط 1
کد ایرانـســــل : 4411680
مناسبت : متفرقه اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1389/04/13
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره قاف.آیات9تا11
کد ایرانـســــل : 4413110
کد همراه اول : 56571
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1390/01/19
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره مریم.آیه24
کد ایرانـســــل : 44121959
کد هفتگی ایرانسل : 44121974
کد همراه اول : 28605
مناسبت : محرم اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1397/07/07
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره نصر.عبدالباسط
کد ایرانـســــل : 4416906
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/12/22
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره کافرون
کد ایرانـســــل : 4416903
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/12/22
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره حمد
کد همراه اول : 11295
مناسبت : ماه رمضان اضافه به شروط
گویش : عربی اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1399/04/09
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره .حشر.آیه21
کد همراه اول : 71290
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/10/05
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره مسد.عبدالباسط
کد ایرانـســــل : 4416905
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1391/12/22
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : فجر
کد همراه اول : 63123
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/10/05
تصوير کوچک صاحب اثر پيشواز : عبدالباسط محمد عبدالصمد
            
عنوان : سوره بلد. آیات1تا4
کد همراه اول : 63116
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
دسته : مذهبی اضافه به شروط
تاریخ ارائه : 1394/10/05
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,573,041