خدمات ارزش افزوده

    تبلیغات فضای مجازی تبیان- صاحب اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد

صاحب اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد

تعداد 14
حذف از شروط
تصویر تبلیغات پیشواز سوره یوسف آیه 23 - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره یوسف آیه23
عنوان تبلیغ : سوره یوسف آیه 23
تاریخ : 1400/01/30
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413122
کد همراه اول : 56585
نوع تبلیغات : پست فضای مجازی اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan  Instagram  telegram
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای تلاوت قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره بلد.عبدالباسط.آیات1تا4
عنوان تبلیغ : پیشوازهای تلاوت قرآن به مناسبت ماه مبارک رمضان
تاریخ : 1399/02/03
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413271
کد همراه اول : 71284
کد رایتل : 4007313
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره بلد. آیات1تا4
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413107
کد همراه اول : 56568
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره قاف.آیات6تا7
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413109
کد همراه اول : 56570
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره قاف.آیات9تا11
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413110
کد همراه اول : 56571
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره قیامت.آیات1تا4
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413111
کد همراه اول : 56572
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره حج.آیه28
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413142
کد همراه اول : 56573
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره شمس.آیات1تا8
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413117
کد همراه اول : 56580
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره شوری آیه53وقاف آیه1
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413118
کد همراه اول : 56581
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره یوسف آیه23
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413122
کد همراه اول : 56585
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره بقره.آیه255
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413184
کد همراه اول : 62825
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره فجر.آیات27تا28
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413273
کد همراه اول : 71287
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - ماه رمضان-تلاوتهای قرآن فارسیعنوان محصول : سوره حشر.آیه21
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : ماه رمضان-تلاوتهای قرآن اضافه به شروط
کد ایرانسل : 4413276
کد همراه اول : 63148
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
تصویر تبلیغات پیشواز پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد - عبدالباسط محمد عبدالصمد - محرم فارسیعنوان محصول : سوره مریم.آیه24
عنوان تبلیغ : پیشوازهای عبدالباسط محمد عبدالصمد
تاریخ : 1398/11/02
مناسبت : محرم اضافه به شروط
کد ایرانسل : 44121959
کد همراه اول : 28605
نوع تبلیغات : مطلب سایت تبیان اضافه به شروط
لینک ها :   tebyan
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,011,632,108