خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - سخنراني - انگيزه حضور مردم در انقلاب - لزوم خدمت مسئولان به مردم - صبح 7 شهريور 1362

عنوان : انگيزه حضور مردم در انقلاب - لزوم خدمت مسئولان به مردم
نوع : سخنراني
تاریخ شمسی : صبح 7 شهريور 1362
تاریخ قمری : 20 ذي القعده 1403
مناسبت : هفته دولت
جلد : 18

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
موقعيت جمهوري اسلامي در دنيا
در اين "هفته دولت "، ما تلخي ها و شيريني ها داشتيم . تلخي ها از دست دادن چند نفراشخاص متعهد كه قبل از هفته ، مرحوم "عراقي "(1) بود كه من مرحوم عراقي را از آن اولي كه نهضت شروع شد و تماس با ما داشتند، مي شناختم و انصافا مردي بود كه عمرش راصرف خدمت به اسلام كرد. و در اين هفته هم كه مرحوم آقاي "رجايي "(2) كه همه مي دانيد چقدر مرد متعهدي و خدمتگزاري بود، و واقعا معلم اخلاق بود به اعمال خودش . و همين طور آقاي "باهنر"(3) كه مرد دانشمند متعهد و معلمي بود. اين اسباب تاسف و تاثر ماست و شما. و اين تلخي است كه خوب ، غير از اين هم ما در اين طول مدت داشتيم . و شيريني و شيريني ها آنچه بحمدالله در اين هفته كه "هفته دولت " است وواقعا بايد هفته دولت حساب كرد. دولت و هرچه وابسته به اوست و ارتش و سپاه و همه اينها جاي خودشان را در دنيا باز كرده اند. يعني ، دنيا امروز روي اين جمهوري و روي دولت جمهوري و روي رئيس جمهور اين كشور و روي مجلس و همه ارگان هاي ديگرحساب باز كرده است . آنهايي كه تاكنون در كمين بودند كه اين دولت در بين خودشان يك چيزهايي واقع مي شود و مردم هم اينها را قبول ندارند و بعد از يكي دو ماه قضيه تمام است ، و صدام هم روي همين زمينه بازي اش دادند، الان چند سال است گذشته است و آنها باز در خارج نشسته اند و منتظرند به اينكه كساني برايشان كار بكنند و آنهابيايند بهره برداري كنند.
و بحمدالله الان دولت استقرار پيدا كرده است و كشور ما يك كشور مستقر مستقلي ،آزادي است . و من اميدوارم كه بيشتر از اين ، رو به استقلال و آزادي و جهات ديگر برود.
اسلاميت انقلاب ، انگيزه حضور مردم در صحنه ها
و مهم همين معناست كه كرارا من عرض كرده ام ، اين است كه جمهوري چون اسلامي است و ملت اسلامي هستند، مسلم هستند، مادامي كه دولت و رئيس جمهور ورئيس مجلس و مجلس و قواي قضائيه و ارتش و پاسدار و همه ، رو به اسلام باشند اين كشور اسلامي رو به آنهاست ، و اساس همين است كه براي خاطر اسلامي بودن از اول پيروزي حاصل شد. شما گمان نكنيد كه اگر يك انگيزه ديگري عرضه شده بود به اين ملت ، ملت مجتمع مي شدند. براي اينكه ملت ، ملت مسلمان است . وقتي كه اسلام عرضه شد، خوب ، تمام روحانيون ، اكثر روحانيون ، اكثر كساني كه در كار بودند تبليغ كردند ومردم را به صحنه آوردند، و مردم هم خودشان با روي گشاده آمدند، و تا امروز هم تمام اين فداكاريها، فداكاريهاي روي اسلام است نه اينكه حساب ديگري دارد. مسئله مليت هست ، اما نه آن طوري كه آقايان خيال مي كنند كه ما مليت را بگيريم و كاري به اسلام نداشته باشيم ، اول ملي باشيم و بعد اسلامي باشيم ، نخير، مسئله اسلامي بودن است كه مردم را وادار كرد به اينكه جوان هايشان را بدهند و فرياد بزنند باز جنگ ، اين غير از اين چيزي نيست .
همراه نبودن مردم با حكومتهاي ديكتاتور
و من كرارا به آقايان عرض كرده ام و حالا هم باز تكرار مي كنم كه خدمتگزار باشيد به اين ملتي كه آن دست هاي خيانتكار را قطع كرد و اين امانت را به شما سپرد. شما الانامانت بزرگي از دست اين ملت تحويل گرفتيد و مقتضاي امانتداري اين است كه آن را به طور شايسته حفظ كنيد و به طور شايسته به نسل آينده و دولت هاي آينده تحويل بدهيد،و مادامي كه اينطور باشيد ملت پشت شماست ، و مادامي كه ملت همراه شما باشد هيچ آسيبي به شما و به كشور نمي رسد.
يكي از انگيزه هايي كه ديكتاتوري پيش مي آورد اين است كه ديكتاتورها مي بينندملت همراهشان نيست ، اعمال ديكتاتوري مي كنند. يكي از انگيزه هاست البته ،انگيزه هاي ديگر هم دارد. چنانچه ملت ها همراه دولت باشند، وجهي پيدا نمي كند كه ديكتاتوري بكنند با ملت خودشان ، مجهز مي شوند براي كساني كه به آنها حمله مي كنند.وقتي كه ملت جدا باشد از دولت و دولت هم بخواهد از ملت استفاده كند و بدوشد ملت را، ديكتاتوري پيش مي آيد. در اين رژيم هاي سابق شاهنشاهي وضع اينطور بود كه مردم حال گريز داشتند، و اينها مي خواستند آنها را با فشار نگه دارند و از آنها بدوشند، از اين جهت ديكتاتوري پيدا مي شد. شاهش ديكتاتور بود و - عرض مي كنم كه -استاندارهايشان هم همين طور، و فرماندارهايش هم همين طور، و شهرباني اش هم همين طور، و همه شان ، ارتش هم همين معنا بود. براي اينكه ، اينها مي ديدند كه مردم باآنها همراه نيستند، آنها هم كه مي خواهند استفاده بكنند، مسئله هم استفاده بود، نه مسئله براي انگيزه انساني بود، براي استفاده بود، از اين جهت ، اين انگيزه ديكتاتوري مي شد،تو سر مردم زدن مي شد. آن روزي كه شما احساس كرديد كه مي خواهيد فشار به مردم بياوريد بدانيد كه ديكتاتور داريد مي شويد. بدانيد كه مردم معلوم مي شود از شما روبرگردانده اند. مادامي كه مردم هستند و كمك دارند به شما مي كنند، شما اگر مردم نبودندنمي توانستيد اين جنگ را اداره بكنيد، اين شك ندارد. مردم اداره كردند، يعني اين سپاه مردمند، اين بسيجي ها مردمند، ارتش هم امروز مردم است . اگر ارتش سابق بود همان طوري كه خيال كرده بود صدام ، خيالش به واقعيت مي پيوست . براي اينكه ، يك ارتشي بود كه انگيزه اسلامي نداشت و انگيزه منافع شخصي داشت و به مجرد اينكه واردمي شدند آنها هم دست بر مي داشتند. خوب ، ما سابق ديديم كه وقتي كه جنگعمومي پيش آمد بدون اينكه با ما كار داشته باشند، آنها مي خواستند از اينجا عبور كنند،هيچ هم كار به ما نداشتند، به مجرد اينكه اينها در سرحد وارد شدند، تمام ارتشي ها وژاندارمري همه فرار كردند. و در تهران هم من خودم شاهد بودم كه تهران هم چمدان هارا همين ارتشبدها و امثال اينها مي بستند و از تهران فرار مي كردند. كجا مي خواستند بروندنمي دانم . و من ديدم كه اين سربازهايي كه از توي سربازخانه ها آمده اند بيرون مي گردنددنبال اينكه يك چيزي پيدا كنند بخورند. اين براي اين بود كه ، مردم همراه نبودند. مردم شكر مي كردند كه آمدند اينجا و رضاخان رفت . اين يك واقعيت بود كه ما شاهد بوديم اين معنا را كه شكر مي كردند كه خدا به آنها يك منتي گذاشته است كه اجنبي ها، آني كه اجنبي بودند، از روسيه بود، از امريكا بود، از انگلستان بود، اينها آمدند و "پهلوي " رفت .وضع اينطوري بود، چنانچه ديديد وقتي كه محمدرضا هم رفت مردم ريختند و آن طورجشن بپاكردند، گويي كه الان سلطنت طلب ها در خارج همين ديشب هم مي گفتند كه همه ايران سلطنت طلبند، و اعليحضرت رضاي دوم (4) الان محبوبيتي دارد كه مردم همه با او هستند! خوب ، اينها بگويند. و من اعتقادم اين است كه اين رندها جمع شده اند دنبال اين بچه كه پول هايش را از جيبش درآورند. اينها مي خواهند اين را، پول هايي كه پدركذايش از مردم گرفته و حالا در بانك ها دست اين است با اين بهانه ها از او در آورند وبعد هم رهايش كنند برود سراغ كارش . و من صلاحش را مي دانم برود سراغ تحصيل وبرود سراغ يك كاسبي . بداند كه ديگر اين كارها گذشته است . مردم اگر چنانچه جمهوري اسلامي هم نباشد، ديگر سلطنت طلب نيستند، اين شكي در كار نيست .
پشتوانه مردمي نتيجه خدمت به آنان
در هر صورت آني كه براي شما مهم است خدمت كردن به همه طبقات خصوصامستضعف ها، خصوصا محروميني كه در طول تاريخ محروم بوده اند اين بيچاره ها. بايدخدمت كنيد و خدمتتان را بگوييد به آنها، و وقتي گفته مي شود، عمل دنبالش باشد. وان شاءالله اميدوارم كه اگر انگيزه اينطور باشد و شما موفق بشويد و ان شاءالله و موفق مي شويد ان شاءالله به اينكه خدمت كنيد به اين ملت ، اين ملت هم همراه شماست ، و نه انگيزه ديكتاتوري پيش مي آيد، و نه هم شما سود جو هستيد كه بخواهيد نمي دانم پارك داشته باشيد و ده داشته باشيد و ده را اگر دادند شما، شما اينطوري نيستيد، نمي توانيد هم باشيد. با اينكه يك كدامتان اگر يك خانه زايد بر مقدار خودتان درست كنيد همه به شمااشكال مي كنند، تحت فشار اشكال مردم واقع مي شويد. نيستيد اينطور و نمي توانيد هم باشيد. و مادامي كه اينطور است ، مردمي هستيد، مردمي كه هستيد همراه شما هستند، ووقتي مردم همراه شما هستند ديگر آسيبي در كار نيست .
همدلي و برادري مسئولين در رفع مشكلات
و سفارش دوم اين است كه بين خودتان ، بين وزرايي كه هستند، بين دولتي ها كه هستند برادري باشد. شما براي اسلام مي خواهيد خدمت كنيد، نمي خواهيد كه براي خودتان كاري بكنيد. شما مي خواهيد براي اين ملت محروم در طول تاريخ خدمت بكنيد، نمي خواهيد كه جيب خودتان را پركنيد. شما اينجور نيستيد هيچ گاه . وقتي اينطورشد داعيه بر اينكه با هم مبارزه و معارضه بكنيد نيست و ان شاءالله نمي كنيد. نمي گويم مي كنيد كه حالا فردا بگويند معلوم شد كه اينها ريخته اند به هم كه فلاني اين حرف رامي زند. نه ، اينطور نيست . نصيحت است من مي كنم ولو مي دانم كه شما هيچ كدام اين وضع را نداريد. و من اميدوارم كه ان شاءالله خداوند شما را حفظ كند و موفق باشيد وهركدام در كار خودتان موفق باشيد. و من اين چند نفر وزيري كه استعفا كردند خوب بعضي شان را خيلي مي شناسم مثل آقاي "عسكراولادي "(5)، كه ايشان هم نظير آقاي مرحوم عراقي از اول نهضت همراه بود و زحمت كشيد، و من او را مرد بسيار صالحي ،بسيار فداكاري مي دانم . و بعضي آقايان هم در طول اين جمهوري شناختم مثل وزير كاركه آن هم در طول اين مدت كه آشنا شدم مي دانم كه مرد صالح خوبي است . و مقتضايصلاح هم همين است . كه وقتي ديدند كه مثلا بين دولت و آنها خيلي هماهنگي نيست ،خوب ، اين پست را رها كنند يك پست ديگري بگيرند، و دولت را بگذارند كه آن طوري كه مي خواهد عمل بكند. و بحمدالله دولت هم رو به اين است كه ان شاءالله مطالب را اصلاح بكند، گراني را رفع بكند، ارزاق مردم خصوصا، ارزاق مردم كه موجب گرفتاري مردم است و ناراحتي بسياري هم هست . البته ناراحتي در طبقه بالاست ، آنهايي كه گراني برايشان چيزي نيست آنهاست كه هي به مردم تزريق مي كنند كه ارزاني نيست وچه و كذا. در هر صورت اميدواريم كه ان شاءالله اين مسئله هم حل بشود، اين مشكل هم حل بشود، و ساير مشكلات هم ان شاءالله حل بشود. و مشكل جنگ هم حل است تقريبا،ان شاءالله بهتر از اين بشود. و اميدوارم كه ان شاءالله در همه جهات موفق و پيروز باشيد، وتوجه خودتان را به خدا هميشه داشته باشيد، و خدا در خلوت و جلوت همراه شماست وناظر. علاوه بر اينكه ملائكه الله ناظر شما هستند، من ورائهم (6) خداي تبارك و تعالي است كه آن چيزهايي كه بر ملائكه الله هم مخفي هست اسرار غيبي شما پيش اوست وهمه چيز در نظر اوست و همه چيز پيش اوست ، و شما فردا بايد حساب پس بدهيد از همه چيز. و من اميدوارم كه در اين حساب ، خوش حساب باشيد و نامه اعمال همه ما يك نامه اعمالي باشد كه به دست راست ما بدهند. و اميدوارم همه موفق و مويد باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله
پانویس :
1- آقاي مهدي عراقي از ياران قديمي اسلام ، انقلاب و امام خميني است كه به اتفاق پسرش "حسام " توسط گروهك فرقان به شهادت رسيد. او هنگام شهادت ، مسئوليت امور مالي موسسه كيهان را برعهده داشت . در حادثه ترور شهيد عراقي ،يكي از دوستانش به نام "حسين مهديان " كه سرپرستي موسسه كيهان را داشت مجروح شد.
2- شهيد محمد علي رجايي دومين رئيس جمهور ايران .
3- شهيد محمدجواد باهنر، نخست وزير. 4- رضاپهلوي فرزند محمدرضاپهلوي ، كه خيالبافانه و در آوارگي عنوان "رضا شاه دوم " را براي خود برگزيد! 5- آقاي حبيب الله عسكراولادي مسلمان كه پس از پيروزي انقلاب به سمت وزير امور بازرگاني منصوب شد. 6- از همه طرف .بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,250,339,234