خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 59 - خبر از قتلگاه خوارج - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37-هجرى به هنگامى حرکت براى جنگ با خوارج، شخصى گفت، خوارج از پل نهروان  عبور کردند، امام فرمود)
قتلگاه خوارج این سوى نهر است، به خدا سوگند از آنها جز ده نفر باقى نمى ماند، و از شما نیز ده نفر کشته نخواهد شد.
(منظور امام از «نطفه» آب نهر است که از فصیحترین کنایه در رابطه با آب هر چند زیاد و فراوان باشد)


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 52

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,582,739