خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 40 - ضرورت حکومت - ترجمه استاد دشتی


(آنگاه که شعار خوارج را شنید که مى گویند، لا حکم الا للّه در سال 37-هجرى در مسجد کوفه فرمود)
سخن حقّى است، که از آن اراده باطل شد آرى درست است، فرمانى جز فرمان خدا نیست، ولى اینها مى گویند زمامدارى جز براى خدا نیست، در حالى که مردم به زمامدارى نیک یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان در سایه حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهرمند شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگى کنند، به وسیله حکومت بیت المال جمع آورى مى گردد و به کمک آن با دشمنان مى توان مبارزه کرد.  جادّه ها أمن و امان، و حقّ ضعیفان از نیرومندان گرفته مى شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، در امان مى باشند. [در روایت دیگرى آمده، چون سخن آنان را در باره حکمیّت شنید فرمود]
 ص 95
منتظر حکم خدا در باره شما هستم. [و نیز فرمود:] امّا در حکومت پاکان، پرهیزکار به خوبى انجام وظیفه مى کند ولى در حکومت بدکاران، ناپاک از آن بهرمند مى شود تا مدّتش سر آید و مرگ فرا رسد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 42

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,566,548