خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 39 - به عمروعاص و افشای بردگی وی - ترجمه استاد دشتی


(نامه به عمرو عاص در سال 39 هجرى پس از نبرد صفین)
افشاى بردگى عمرو عاص
تو دین خود را پیرو دنیاى کسى قرار دادى که گمراهى اش آشکار است، پرده اش دریده، و افراد بزرگوار در همنشینى با او لکّه دار، و در معاشرت با او به سبک مغزى متّهم مى گردند. تو در پى او مى روى، و چونان سگى گرسنه به دنبال پس مانده شکار شیر هستى، به بخشش او نظر دوختى که قسمت هاى اضافى شکارش را به سوى تو افکند، پس دنیا و آخرت خود را تباه کردى، در حالى که اگر به حق مى پیوستى به خواسته هاى خود مى رسیدى. اگر خدا مرا بر تو و پسر ابو سفیان مسلّط گرداند، سزاى زشتى هاى شما را خواهم داد، اما اگر قدرت آن را نیافتم و باقى ماندید آنچه در پیش روى دارید براى شما بدتر است. با درود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 334 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 335

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,559,512