خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 379 - اقسام روزى و پرهیز از حرص زدن(اقتصادى، اعتقادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: اى فرزند آدم روزى دو گونه است، روزیى که تو آن را جویى، و روزیى که تو را مى جوید، که اگر به سراغش نروى به سوى تو آید. پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، که بر طرف کردن اندوه هر روز از عمر تو را کافى است. اگر سال آینده در شمار عمر تو باشد همانا خداى بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد،
 ص 723
و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آنچه کار است که هرگز جوینده اى در گرفتن سهم روزى تو بر تو پیشى نگیرد، و چیره شونده اى بر تو چیره نگردد، و آنچه براى تو مقدّر گشته بى کم و کاست به تو خواهد رسید.
مى گویم: (این سخن امام علیه السّلام در حکمت 267 آمده، امّا چون در اینجا همان مفاهیم آشکارتر و روشن تر بیان گردید آن را بر أساس روشى که در آغاز کتاب تذکّر دادیم آوردیم».


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 444

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,740,225