خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 370 - هدفدارى انسان و ضرورت تقوا(اخلاقى، اجتماعى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: (نقل کردند که امام علیه السّلام کمتر بر منبرى مى نشست که پیش از سخن این عبارت را نگوید:) اى مردم از خدا بترسید، هیچ کس بیهوده آفریده نشد تا به بازى پردازد، و او را به حال خود وانگذاشته اند تا خود را سرگرم کارهاى بى ارزش نماید، و دنیایى که در دیده ها زیباست، جایگزین آخرتى نشود که آن را زشت مى انگارند، و مغرورى که در دنیا به بالاترین مقام رسیده، چون کسى نیست که در آخرت به کمترین نصیبى رسیده است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 441 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 442

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,394,924