خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 228 - ویژگی های سلمان فارسی - ترجمه استاد دشتی


(در تعریف سلمان فارسى که قبل از پیدایش فتنه ها درگذشت)  
خدا او را در آنچه آزمایش کرد پاداش خیر دهد، که کجى ها را راست، و بیمارى ها را درمان، و سنّت پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را به پاداشت، و فتنه ها را پشت سر گذاشت، با دامن پاک، و عیبى اندک، درگذشت، به نیکى هاى دنیا رسیده و از بدى هاى آن رهایى یافت، وظائف خود نسبت به پروردگارش را انجام داد، و چنانکه باید از کیفر الهى مى ترسید. خود رفت و مردم را پراکنده بر جاى گذاشت، که نه گمراه، راه خویش شناخت، و نه هدایت شده به یقین رسید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 280

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,382,044