خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 20 - علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ - ترجمه استاد دشتی


آنچه را که مردگان دیدند اگر شما مى دیدید، ناشکیبا بودید و مى ترسیدید، و مى شنیدید و فرمان مى بردید. ولى آنچه آنها مشاهده کردند بر شما پوشیده است، و نزدیک است که پرده ها فرو افتد. اگر چه حقیقت را به شما نیز نشان دادند، اگر بدرستى بنگرید، و نداى حق را به شما شنواندند، اگر خوب بشنوید و به راه راست هدایتتان کردند اگر هدایت بپذیرید راست مى گویم، مطالب عبرت آموز اندرز دهنده را آشکارا دیدید،
 ص 67
و از حرام الهى نهى شدید، و پس از فرشتگان آسمانى، هیچ کس جز انسان، فرمان خداوند را ابلاغ نمى کند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 23

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,583,822