خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 196 - هشدار از غفلت زدگی - ترجمه استاد دشتی


خداوند هنگامى پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) را مبعوث فرمود: که نشانه اى از دین الهى بر پا، و نه چراغ هدایتى روشن، و نه راه حقّى آشکار بود. اى بندگان خدا شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم، و از دنیاپرستى شما را مى ترسانم، زیرا دنیا خانه اى ناپایدار و جایگاه سختى و مشکلات است.

 ص 413
ساکنان دنیا در حال کوچ کردن، و اقامت گزیدگانش به جدایى محکومند. مردم را چونان کشتى طوفان زده در دل دریاها مى لرزاند، برخى از آنان در دل آب مرده، و برخى دیگر بر روى امواج جان سالم به در برده، و بادها با وزیدن آنها را به این سو و آن سو مى کشاند، و هر جا که خواهد مى برد. پس آن را که در آب مى میرد نمى توان گرفت، و آن که رها شده نیز به سوى مرگ مى رود. اى بندگان خدا، هم اکنون عمل کنید، که زبانها آزاد، و بدن ها سالم، و اعضاء و جوارح آماده اند، و راه بازگشت فراهم، و فرصت زیاد است، پیش از آن که وقت از دست برود، و مرگ فرا رسد، پس فرارسیدن مرگ را حتمى بشمارید، و در انتظار آمدنش به سر نبرید.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 245 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 246

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,590,990