خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 187 - انذار از حوادث آینده و ضرورت اطاعت از رهبری - ترجمه استاد دشتی


 (این سخنرانى پس از جنگ نهروان در سال 37 هجرى در کوفه ایراد شد)
1-خبر از حوادث آینده
آگاه باشید آنان که پدر و مادرم فدایشان باد، از کسانى هستند که در آسمان ها معروف، و در زمین گمنامند. هان اى مردم در آینده پشت کردن روزگار خوش، و قطع شدن پیوندها، و روى کار آمدن خردسالان را انتظار کشید، و این روزگارى است که ضربات شمشیر بر مؤمن آسان تر از یافتن مال حلال است، روزگارى که پاداش گیرنده از دهنده بیشتر است. و آن روزگارى که بى نوشیدن شراب مست مى شوید، با فراوانى نعمت ها، بدون اجبار سوگند مى خورید، و نه از روى ناچارى دروغ مى گویید. و آن روزگارى است که بلاها شما را مى گزد، چونان گزیدن و زخم کردن دوش شتران از پالان آه آن رنج و اندوه چقدر طولانى، و امید گشایش چقدر دور است
2-ضرورت اطاعت از رهبرى
اى مردم مهار بار سنگین گناهان را رها کنید، و امام خود را تنها مگذارید، که در آینده خود را سرزنش مى کنید. خود را در آتش فتنه اى که پیشاپیش افروخته اید نیفکنید، راه خود گیرید، و از راهى که به سوى فتنه ها کشانده مى شود دورى کنید. به جانم سوگند که مؤمن در شعله آن فتنه ها نابود شود. امّا مدّعیان دروغین اسلام در امان خواهند بود. همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکى هستم، که هر کس به آن روى مى آورد از نورش بهرمند مى گردد. اى مردم سخنان مرا بشنوید، و به خوبى حفظ کنید، گوش دل خود را باز کنید تا گفته هاى مرا بفهمید.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 216 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 217

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,705,311