خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 151 - رهنمودهایی برای مقابله با فتنه ها - ترجمه استاد دشتی


1-ارزش شهادتین
خداى را مى ستایم، و در راندن شیطان، و دور ساختن و نجات پیدا کردن از دام ها و فریب هاى آن، از خدا یارى مى طلبم و گواهى مى دهم که جز خداى یگانه معبودى نیست، و شهادت مى دهم که حضرت محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده برگزیده و انتخاب شده او است، که در فضل و برترى، همتایى ندارد و هرگز فقدان او جبران نگردد. شهرهایى به وجود او روشن گشت، پس از آن که گمراهى وحشتناکى همه جا را فرا گرفته بود، و جهل و نادانى بر اندیشه ها غالب و قساوت و سنگدلى بر دلها مسلط بود، و مردم حرام را حلال مى شمردند، و دانشمندان را تحقیر مى کردند، و جداى از دین الهى زندگى کرده و در حال کفر و بى دینى جان مى سپردند.
2-نکوهش مردم گمراه
شما اى عرب ها، هدف تیرهاى بلا هستید که نزدیک است. از مستى هاى نعمت بپرهیزید، و از سختى هاى عذاب الهى بترسید و بگریزید، و در فتنه هاى در هم پیچیده، به هنگام پیدایش نوزاد فتنه ها و آشکار شدن باطن آنها، و برقرار شدن قطب و مدار آسیاى آن، با آگاهى قدم بردارید. فتنه هایى که از رهگذرهاى ناپیدا آشکار گردد، و به زشتى و رسوایى گراید، آغازش چون دوران جوانى پر قدرت و زیبا، و آثارش چون آثار باقى مانده بر سنگ هاى سخت زشت و دیرپاست، که ستمکاران آن را با عهدى که با یکدیگر دارند، به ارث مى برند، نخستین آنان پیشواى آخرین، و آخرین گمراهان،
 ص 279
اقتدا کننده به اوّلین مى باشند. آنان در به دست آوردن دنیاى پست بر هم سبقت مى گیرند، و چونان سگ هاى گرسنه، این مردار را از دست یکدیگر مى ربایند، طولى نمى کشد که پیرو از رهبر، و رهبر از پیرو، بیزارى مى جوید، و با بغض و کینه از هم جدا مى شوند، و به هنگام ملاقات، همدیگر را نفرین مى کنند.
3-خبر از آینده خونین عرب
سپس فتنه اى سر برآورد که سخت لرزاننده، در هم کوبنده و نابود کننده است، که قلب هایى پس از استوارى مى لغزند، و مردانى پس از درستى و سلامت، گمراه مى گردند، و افکار و اندیشه ها به هنگام هجوم این فتنه ها پراکنده، و عقاید پس از آشکار شدنشان به شک و تردید دچار مى گردد. آن کس که به مقابله با فتنه ها برخیزد کمرش را مى شکند، و کسى که در فرو نشاندن آن تلاش مى کند، او را در هم مى کوبد. در این میان فتنه جویان چونان گورخران، یکدیگر را گاز مى گیرند، و رشته هاى سعادت و آیین محکم شده شان لرزان مى گردد، و حقیقت امر پنهان مى ماند. حکمت و دانش کاهش مى یابد، ستمگران به سخن مى آیند، و بیابان نشین ها را در هم مى کوبند، و با سینه مرکب هاى ستم، آنها را خرد مى نمایند. تک روان در غبار آن فتنه ها نابود مى گردند، و سواران با قدرت در آن به هلاکت مى رسند. فتنه ها با تلخى خواسته ها وارد مى شود، و خون هاى تازه را مى دوشد، نشانه هاى دین را خراب، و یقین را از بین مى برد. فتنه هایى که افراد زیرک از آن بگریزند، و افراد پلید در تدبیر آن بکوشند. آن فتنه ها پر رعد و برق و پر زحمت است، در آن پیوندهاى خویشاوندى قطع شده، و از اسلام جدا مى گردند، فتنه ها چنان ویرانگرند که تندرست ها بیمار، و مسکن گزیدگان کوچ مى کنند، در آن میان کشته اى است که خونش به رایگان ریخته، و افراد ترسویى که طالب امانند، با سوگندها آنان را فریب مى دهند، و با تظاهر به ایمان آنها را گمراه مى کنند.
4-رهنمودها در مقابله با فتنه ها
پس سعى کنید که شما پرچم فتنه ها و نشانه هاى بدعت ها نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامى بدان استوار، و پایه هاى طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید ، و بر خدا، ستمدیده وارد شوید نه ستمگر، و از گرفتار شدن به دام هاى شیطان، و قرار گرفتن در وادى دشمنى ها بپرهیزید، و لقمه هاى حرام به شکم خود راه ندهید، شما برابر دیدگان خداوندى قرار دارید که گناهان را حرام کرد و راه اطاعت و بندگى را آسان فرمود.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 156 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 157 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 158

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,390,733