خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 130 - خطاب به ابوذر هنگام تبعید او به ربذه - ترجمه استاد دشتی


(در سال 30 هجرى وقتى که عثمان، حضرت ابا ذر را به بیابان خشک ربذه تبعید مى کرد، فرمانى صادر کرد که کسى حق ندارد او را بدرقه کند. امام علیه السّلام و فرزندانش اعتنایى به آن نکرده و ابا ذر را بدرقه کردند. ایشان به هنگام بدرقه او فرمود)
اى ابا ذر همانا تو براى خدا به خشم آمدى، پس امید به کسى داشته باش که به خاطر او غضبناک شدى، این مردم براى دنیاى خود از تو ترسیدند، و تو بر دین خویش از آنان ترسیدى، پس دنیا را که به خاطر آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار، و با دین خود که براى آن ترسیدى از این مردم بگریز. این دنیا پرستان چه محتاجند به آنچه که تو آنان را از آن ترساندى، و چه بى نیازى از آنچه آنان تو را منع کردند. و به زودى خواهى یافت که چه کسى فردا سود مى برد و چه کسى بر او بیشتر حسد مى ورزند اگر آسمان و زمین درهاى خود را بر روى بنده اى ببندند و او از خدا بترسد، خداوند راه نجاتى از میان آن دو براى او خواهد گشود. آرامش خود را تنها در حق جستجو کن، و جز باطل چیزى تو را به وحشت نیندازد. اگر تو دنیاى این مردم  را مى پذیرفتى، تو را دوست داشتند، و اگر سهمى از آن بر مى گرفتى دست از تو بر مى داشتند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 137 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 138

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,074,570,506