خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 128 - حوادث آینده شهر بصره و جایگاه علم غیب - ترجمه استاد دشتی


p>(از این سخنرانى در سال 36-هجرى پس از جنگ جمل در شهر بصره در بیان حوادث سخت آینده ایراد شد)
1-پیشگویى امام علیه السّلام نسبت به حوادث مهم شهر بصره
اى أحنف  گویا من او را مى بینم که با لشکرى بدون غبار و سر و صدا، و بدون حرکات لگام ها، و شیهه اسبان، به راه افتاده، زمین را زیر قدم هاى خود چون گام شتر مرغان در مى نوردند،  پس واى بر کوچه هاى آباد و خانه هاى زینت شده بصره که بال هایى چونان بال کرکسان و ناودان هایى چون خرطوم هاى پیلان دارد واى بر اهل بصره که بر کشتگان آنان نمى گریند، و از گمشدگانشان کسى جستجو نمى کند، من دنیا را به رو، بر زمین کوبیده و چهره اش را به خاک مالیدم، و پیش از آنچه ارزش دارد، بهایش نداده ام، و با دیده اى که سزاوار است به آن نگریسته ام.
2-وصف ترک هاى مغول
 ص 245
گویا آنان را مى بینم که با رخسارى چونان سپرهاى چکّش خورده، لباس هایى از دیباج و حریر پوشیده، که اسب هاى اصیل را یدک مى کشند و آنچنان کشتار و خونریزى دارند که مجروحان از روى بدن کشتگان حرکت مى کنند و فراریان از اسیر شدگان کمترند. (یکى از اصحاب گفت: اى امیر مؤمنان تو را علم غیب دادند امام علیه السّلام خندید و به آن مرد که از طایفه بنى کلب بود فرمود)
3-جایگاه علم غیب
اى برادر کلبى این اخبارى که اطّلاع مى دهم علم غیب نیست ، علمى است که از دارنده علم غیب (پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) آموخته ام، همانا علم غیب علم قیامت است، و آنچه خدا در گفته خود آورده که: «علم قیامت در نزد خداست، خدا باران را نازل کرده و آنچه در شکم مادران است مى داند، و کسى نمى داند که فردا چه خواهد کرد و در کدام سرزمین خواهد مرد» پس خداوند سبحان، از آنچه در رحم مادران است، از پسر یا دختر، از زشت یا زیبا ، سخاوتمند یا بخیل، سعادتمند یا شقى آگاه است، و از آن کسى که آتشگیره آتش جهنّم است یا در بهشت همسایه و دوست پیامبران علیهم السّلام است، از همه اینها آگاهى دارد. این است آن علم غیبى (ذاتى) که غیر از خدا کسى نمى داند. جز اینها، علومى است که خداوند به پیامبرش تعلیم داده (علم غیب اکتسابى) و او به من آموخته است، پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) براى من دعا کرد که خدا این دسته از علوم و اخبار را در سینه ام جاى دهد و اعضاء و جوارح بدن من از آن پر گردد.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 135 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 136

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,955,209