خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 120 - یادآوری ویژگی های اهل بیت ع و اندرز یاران - ترجمه استاد دشتی


 یاد آورى ویژگى هاى اهل بیت علیه السّلام و اندرز یاران
به خدا سوگند تبلیغ رسالت ها، وفاى به پیمان ها، و تفسیر اوامر و هشدارهاى الهى به من آموزش داده شده، درهاى دانش و روشنایى امور انسان ها نزد ما اهل بیت پیامبر علیهم السّلام است. آگاه باشید که قوانین دین یکى و راههاى آن آسان و راست است، کسى که از آن برود به قافله و سر منزل رسد، و غنیمت برد، و هر کس که از آن راه نرود گمراه شده پشیمان گردد. مردم براى آن روز که زاد و توشه ذخیره مى کنند، و اسرار آدمیان فاش مى گردد، عمل کنید.
 ص 231
کسى که از خرد خویش بهرمند نگردد براى پند گرفتن از عقل و فکر دیگران عاجزتر است، که آن غائب براى کمک کردن از عقل حاضر او ناتوان تر است. از آتشى بپرهیزید که حرارتش شدید، و عمق آن ناپیدا، و زیور آن غل و زنجیر، آشامیدنى آن زرد آب و چرک جوشان است. آگاه باشید نام نیکى که خدا براى کسى میان مردم قرار دهد، بهتر از مالى است که براى دیگران باقى مى گذارد که او را ستایش نمى کنند.  


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 127

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,946,005