خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 10 - آگاهی امام ع برای مقابله با اصحاب جمل - ترجمه استاد دشتی


 ص 55
آگاه باشید که شیطان  حزب خود را جمع کرده، و سواره و پیاده هاى لشکر خود را فراخوانده است امّا من آگاهى لازم به امور را دارم، نه حق را پوشیده داشتم، و نه حق بر من پوشیده ماند سوگند به خدا، گردابى براى آنان به وجود آورم که جز من کسى نتواند آن را چاره سازد، آنها که در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بیرون آیند، و آنان که بگریزند، خیال بازگشت نکنند.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 15 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 16

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,703,053