خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 1 - افشای سران ناکثین و تشویق مردم کوفه برای جهاد - ترجمه استاد دشتی


ص 479
نامه هاى امام به دشمنان نامه هاى امام به استانداران و کارگزاران کشور عهد و پیمانهاى امام با فرمانداران سفارشات امام به خانواده و یاران
 ص 481
(نامه به مردم کوفه به هنگام حرکت از مدینه به طرف بصره، در سال 36 هجرى این نامه را امام حسن علیه السّلام و عمّار یاسر به کوفه بردند)
افشاى سران ناکثین
از بنده خدا، على امیر مؤمنان، به مردم کوفه، که در میان انصار پایه اى ارزشمند، و در عرب مقامى والا دارند، پس از ستایش پروردگار همانا شما را از کار عثمان چنان آگاهى دهم که شنیدن آن چونان دیدن باشد، مردم بر عثمان عیب گرفتند، و من تنها کسى از مهاجران بودم که او را به جلب رضایت مردم واداشته، و کمتر به سرزنش او زبان گشودم. امّا طلحه و زبیر، آسان ترین کارشان آن بود که بر او یورش برند، و او را برنجانند، و ناتوانش سازند. عایشه نیز ناگهان بر او خشم گرفت، عدّه اى به تنگ آمده او را کشتند، آنگاه مردم بدون اکراه و اجبار، با من بیعت کردند. آگاه باشید مدینه  مردم را یک پارچه بیرون راند و مردم نیز براى سرکوبى آشوب از او فاصله گرفتند. دیگر حوادث آشوب به جوش آمد و فتنه ها بر پایه هاى خود ایستاد. پس به سوى فرمانده خود بشتابید، و در جهاد با دشمن بر یکدیگر پیشى گیرید، به خواست خداى عزیز و بزرگ.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 290
جستجو فراز بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,925,425