خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 31 - لقمان

موضوع : 31 - لقمان
   تعداد 403
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 5575
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88969
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة - إیران613
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88967
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 2592
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88966
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من حفلات العزاء599
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان مسجد ابو جبل قریه اتمیده میت غمر الدقهلیه577
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88964
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة566
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88961
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2002582
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88960
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 4560
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88958
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 2554
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة من ایران 1992229
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88301
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 4231
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان والسجدة 1223
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88299
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان و السجدة214
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88298
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من صعید مصر 1238
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88297
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان من ایران 2002227
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88296
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان عزاء العباسى243
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88295
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان ایران 2002229
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88294
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان السنبلاوین237
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88293
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان السجدة الکوثر226
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88292
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 8-20238
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88291
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 5225
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88290
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 3224
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88289
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العاللقمان 1221
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88288
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد سید متولی عبد العالاول لقمان اولاد سیف 26-3-2010240
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88205
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویالأخلاص258
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86872
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,876,448,979