خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - و نيز براى درد ساقها وارد شده است كه هفت مرتبه اين آيه شريفه را بخوانند:- با ترجمه- بصورت تصویری