خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - رهبری معظم - خیار مجلس - مقام معظم رهبري

1552 - شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد ازسه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداری کرده است، این کار او چه حکمی دارد؟
ج. اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل وبدون اثر است و الا حکم به صحّت و نفوذ فسخ می شود .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,882,337,937